Show simple item record

Αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 2001-2014: Από την απελευθέρωση στον εξορθολογισμό

dc.contributor.advisorΡουκανάς, Σπυρίδων
dc.contributor.authorΚρίγγου, Μαρία
dc.date.accessioned2016-11-15T11:29:00Z
dc.date.available2016-11-15T11:29:00Z
dc.date.issued2016-10-17
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2947
dc.description.abstractΟ σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από την απελευθέρωση στον εξορθολογισμό και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μέχρι τα τέλη του 2014. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει περιγραφή των εννοιών της απελευθέρωσης της αγοράς, του ανταγωνισμού και των ιδιωτικοποιήσεων και αναλύονται τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, για την εθνική οικονομία αλλά και για τους καταναλωτές. Περιγράφονται οι σημαντικότερες εξελίξεις των ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη και επιπλέον οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών των οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία της αγοράς και την τήρηση του κοινοτικού πλαισίου κάνοντας εκτενή αναφορά στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία ιστορική αναδρομή από το 1949 έτος ίδρυσης του ΟΤΕ έως το 2001 που ξεκινά η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Επίσης αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε για την πορεία προς την απελευθέρωση, η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ καθώς και μία σύντομη αποτίμηση της πορείας του. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η τηλεπικοινωνιακή αγορά στην Ελλάδα την περίοδο 2001 έως 2009 όπου και εμφανίζονται οι πρώτες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Αρχικά καθορίζεται η αγορά που επρόκειτο να αναλυθεί και η συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα αναλύονται η συμβολή του κλάδου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), τα έσοδα του κλάδου και τα μερίδια αγοράς του ΟΤΕ σε σχέση με τους εναλλακτικούς παρόχους, η διαμόρφωση της απασχόλησης και η συμβολή στις επενδύσεις. Επίσης αναλύεται η έννοια της ευρυζωνικότητας καθώς και βαθμός διείσδυσης του πληθυσμού και τα οφέλη που προκύπτουν. Τέλος περιγράφονται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν αλλάζοντας το τηλεπικοινωνιακό τοπίο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η περίοδος 2010-2014 και οι σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εν λόγω αγορά. Τέλος αναλύεται σε ποιο βαθμό λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην τηλεπικοινωνιακή αγορά σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, την Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) που κατέχει ο ΟΤΕ καθώς και τον ρόλο της ΕΕΤΤ για την προώθηση του ανταγωνισμού. Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του ρόλου της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και η αξιολόγηση της συμβολής της στην εθνική οικονομία.el
dc.format.extent75el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΙδιωτικοποίησηel
dc.subjectΑνταγωνισμόςel
dc.subjectΤηλεπικοινωνίες--Ελλάδαel
dc.subjectΟικονομική κρίση--Ελλάδαel
dc.titleΑγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 2001-2014: Από την απελευθέρωση στον εξορθολογισμόel
dc.title.alternativeTelecommunication market in Greece 2001-2014: From liberalization to rationalizationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαδημητρίου, Πύρρος
dc.contributor.committeeΣκλιάς, Παντελής
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαγκόσμια Πολιτική Οικονομίαel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΑπελευθέρωσηel
dc.subject.keywordΙδιωτικοποίησηel
dc.subject.keywordΡύθμισηel
dc.subject.keywordΕυρυζωνικότηταel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this thesis is to analyze the telecommunication market in Greece from the liberalization to rationalization and the effects of the economic crisis until the end of 2014. The first chapter contains a description of the meanings of market liberalization, competitiveness and privatizations and analyzed the benefits for the companies that have business activity in this sector, for national economy and for the consumers as well. There are described the most important evolutions of the privatizations in Europe and furthermore the responsibilities of the regulating authorities whose presence is necessary for the market operation and the observance of European framework doing extensive reference to Hellenic Telecommunications and Post Commission. The second chapter contains a throwback from the year 1949 when OTE was established until 2001 when the linearization market begins. Also the institutional framework is analyzed which was shaped in the liberalization process, the procedure of OTE’s privatization and a brief estimation of its route. In the third chapter is analyzed the telecommunication market in Greece in the period of 2001-2009 where the first effects of Greek economic crisis appear. Firstly the market which is going to be analyzed is defined and its contribution to national economy. Specifically is analyzed the contribution to Gross Domestic Product (GDP), the sector’s income and OTE’s market shares compared with the alternative providers, the employment configuration and the contribution to investments. Also is analyzed the meaning broadband and the level of the penetration to people and the benefits that are accrued. Finally they are described the redemptions and the mergers that accomplished and changed the telecommunication landscape. In the fourth chapter is analyzed the period 2010-2014 and the important evolutions that affect and shape the market above. Finally is analyzed in which level the competitiveness works in the telecommunication market according to the pertinent European Directive, the considerable power in the market that OTE holds as the role of EETT for the forwarding of competitiveness. Finally, they are analyzed the conclusions of the study. The contribution of this thesis is to understand the role of telecommunication market in Greece and the assessment of its contribution in national economy.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα