Show simple item record

Η φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης

dc.contributor.advisorΠαπαδάμου, Στέφανος
dc.contributor.authorΧαλκιά, Ελένη
dc.date.accessioned2017-05-08T10:00:57Z
dc.date.available2017-05-08T10:00:57Z
dc.date.issued2017-04-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3256
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να μελετήσει και να καταγράψει τους τρόπους και τα προγράμματα πουν έχουν αναπτύξει οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για την φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και γενικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών τους, καθώς επίσης και των ενδεχόμενων εμποδίων που υπάρχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών στην Ελλάδα. Με βάση τις φιλοσοφίες της αποκατάστασης (η οποία στοχεύει στην εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής) και της εξομάλυνσης η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία τα άτομα με αναπηρία είναι ίσα, με εκείνα χωρίς αναπηρία, σε σχέση με την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καταρτίσει και προωθούν κυβερνητικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα όπως η διαβίωση τους σε κοινότητες όπως όλοι οι απλοί πολίτες, η προώθηση της ανεξαρτησίας τους, η προώθηση της διαβίωσης σε μια κοινωνία χωρίς εμπόδια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και της ψυχολογίας τους. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται το ερώτημα της επαρκούς ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, το οποίο θα αποτελέσει και το κεντρικό ερώτημα της παρούσας εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα. Ως εκ τούτου, πέρα από την απλή καταγραφή των υπηρεσιών που οι ΟΤΑ προσφέρουν στα άτομα με αναπηρίες, θα αναζητηθούν επιστημονικές μελέτες από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, προκειμένου να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών στην Ελλάδα, αλλά και σύγκριση με χώρες του εξωτερικού. Συνάμα θα καταγράφονται και οι προσωπικές μας απόψεις και κρίσεις πάνω στο θέμα. Η καταγραφή των πληροφοριών θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτή ασκείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και συνεχίζει με την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατόμων με αναπηρία αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών που έχουν στην σύγχρονη κοινωνία. Κατόπιν γίνεται παράθεση και περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΟΤΑ στην Ελλάδα, για την φροντίδα των ατόμων αυτών. Τέλος μελετάμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών, τα ενδεχόμενα εμπόδια και προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης πάνω στην φροντίδα των ατόμων με αναπηρία από τους ΟΤΑ.el
dc.format.extent49el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΚοινωνική πολιτική--Ελλάδαel
dc.subjectΆτομα με ειδικές ανάγκες--Ελλάδαel
dc.subjectΚράτος πρόνοιαςel
dc.titleΗ φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησηςel
dc.title.alternativeCare of people with disabilities through the structures of local governmentel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΆτομα με αναπηρίεςel
dc.subject.keywordΑμεΑel
dc.subject.keywordΚοινωνική πολιτικήel
dc.subject.keywordΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the thesis is to study and record the ways and the programs that local authorities have developed for the care of disabled and generally for the care of the people with disabilities, given their particular needs, as well as potential obstacles that exist in the development of these programs in Greece. Based on the concepts of rehabilitation (which aims at the fulfillment of human rights at all stages of the life cycle) and the normalization which aims to create a society where people with disabilities are equal to those without disabilities, in relation to the daily life and activities, local authorities have developed and promote government measures for persons with disabilities, giving priority to issues such as living in the communities like all ordinary citizens, promoting their independence, promoting living in a society without barriers and improving their quality of life and their psychology. In this context, a basic theme of study is the sufficient quality and efficiency of services offered to people with disabilities in order to meet their specific needs, that will be the key question of this study. The thesis will answer that question through the review of international and Greek literature. Therefore, beyond the simple recording of the services that local authorities offer to people with disabilities, we will seek scientific studies from reputable databases, in order to study the effectiveness and quality of these services in Greece and to compare them with foreign countries. At the same time we will record our personal opinions and judgments on the subject. The recording of information will start with the presentation of the implementation of social policy in Greece, so as exercised by local government and we will continue through the describing of the characteristics of persons with disabilities and their special needs in modern society. Additionally we provide description of the services offered by OTA in Greece, for the care of these individuals. Finally we study the effectiveness of these services and the possible obstacles and we propose ways to improve the current situation on the care of people with disabilities by local authorities.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα