Show simple item record

Συσχέτιση ηγεσίας & ικανοποίησης ανθρωπινού δυναμικού στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, δήμου Αθηναίων

dc.contributor.advisorΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΕυαγγελινού, Ορθοδοξία
dc.date.accessioned2017-10-04T10:00:38Z
dc.date.available2017-10-04T10:00:38Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3627
dc.description.abstractΗ εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την απόδοση των εργαζομένων που επηρεάζεται από τις αξίες, τις στάσεις, τα κίνητρα, τη φύση της εργασίας, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις ευκαιρίες εξέλιξης και τις ασκούμενες μορφές ηγεσίας. Ο ηγέτης με το νευραλγικό του ρόλο καλείται να διοικήσει με αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, να συντονίσει ένα σύνολο ανθρώπων διαμορφώνοντας ένα θετικό κλίμα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συνεργατών του με σκοπό την ικανοποίηση των εργαζομένων και την αποδοτικότητα του οργανισμού. Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να διαπιστώσει τη συσχέτιση των ηγετικών συμπεριφορών με την εργασιακή ικανοποίηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 250 εργαζόμενοι στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων, εκ των οποίων, 126 ήταν γυναίκες και 124 άνδρες ηλικίας από 29 έως 63 ετών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι είναι γενικά μέτρια ικανοποιημένοι, αναφέροντας ως επικρατέστερους παράγοντες τις σχέσεις με συναδέλφους και το αντικείμενο εργασίας. Δήλωσαν επίσης υψηλά ποσοστά δέσμευσης στον οργανισμό, ωστόσο εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους σε επίπεδο άσκησης διοίκησης και έλλειψη παρεχόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης. Από το σύνολο των δημογραφικών χαρακτηριστικών όλα πλην της θέσης εργασίας-τίτλος βρέθηκαν να επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση. Αναφορικά με τις συμπεριφορές ηγεσίας, τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι προϊστάμενοι υιοθετούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας. Επίσης, οι μετασχηματιστικές και οι συναλλακτικές ηγετικές συμπεριφορές έδειξαν να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το φύλο, τη θέση εργασίας-τίτλος και τα έτη προϋπηρεσίας στην ίδια θέση. Αντίστοιχα, οι συμπεριφορές παθητικής ηγεσίας έδειξαν να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη θέση εργασίας-τίτλος, την οικογενειακή κατάσταση και το χρόνο προϋπηρεσίας. Τέλος εντοπίστηκε ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και τη μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία και ισχυρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και τη παθητική ηγεσία.el
dc.format.extent103 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΗγεσίαel
dc.subjectΟργανωτική συμπεριφοράel
dc.subjectLeadershipel
dc.subjectOrganizational behaviorel
dc.titleΣυσχέτιση ηγεσίας & ικανοποίησης ανθρωπινού δυναμικού στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, δήμου Αθηναίωνel
dc.title.alternativeLinking leadership behaviors and job satisfaction of human resources of the Organization of Culture, Sport & Youth, Municipality of Athensel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.committeeΑυγερινού, Βασιλική
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΗγεσίαel
dc.subject.keywordΜετασχηματιστική Ηγεσίαel
dc.subject.keywordΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΔημοτικός οργανισμόςel
dc.subject.keywordLeadershipel
dc.subject.keywordTransformational Leadershipel
dc.subject.keywordJob satisfactionel
dc.subject.keywordMunicipal organizationel
dc.description.abstracttranslatedWork satisfaction is one of the most important factors in employee performance that is affected by the values, attitudes, motivations, nature of work, personal characteristics of the individual, interpersonal relationships, development opportunities and leadership style. The leader with his neural role is required to manage with meritocracy and objectivity, to coordinate a set of people by creating a positive climate and to employ the capabilities of his associates in order to satisfy the employees and improve the efficiency of the organization. The purpose of the postgraduate dissertation is to find the correlation of leadership behaviors with job satisfaction. The sample consisted of 250 employees of the City of Athens Cultural, Sports and Youth Organization, of which, 126 were women and 124 men aged 29 to 63. The results showed that employees are generally moderately satisfied, citing as the most preponderant factors the relationship with colleagues and the subject of work. They also stated high levels of commitment to the organization, but expressed dissatisfaction with their management and the lack of education / training programs provided. Of all the demographic characteristics, all but the job-title were found to affect job satisfaction. Regarding leadership behaviors, both officials and supervisors adopted more transformative leadership characteristics. Also, transformative and transactional leadership behaviors have shown to differ significantly in gender, job-title and years of service in the same position. Correspondingly, passive leadership behaviors have shown a significant difference in job-title, marital status and years of service in the same position. Finally, there was a strong positive correlation between work satisfaction and transformational and transactional leadership and a strong negative correlation between work satisfaction and passive leadership.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα