Show simple item record

Η νέα αστική ατζέντα της Ευρώπης και οι χρηματοδοτήσεις στους ΟΤΑ. Μελέτη, περίπτωση ο Δήμος του Αγίου Δημητρίου

dc.contributor.advisorΚότιος, Άγγελος
dc.contributor.authorΠαναγιωτόπουλος, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2017-12-22T09:34:18Z
dc.date.available2017-12-22T09:34:18Z
dc.date.issued2017-11-21
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3824
dc.description.abstractΗ περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης αφορά το κυριότερο επενδυτικό όπλο της Ευρώπης, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση ποικίλων παρεμβάσεων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών, σύμφωνα με του όρους του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής θέτουν ως προτεραιότητά τους την «προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης» αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής Ευρωπαίων και, κυρίως, των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική θέτει ως στόχο της την άμβλυνση των διαφόρων ανισοτήτων, που παρουσιάζονται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφερειακή πολιτική παρουσιάζεται και ως Πολιτική Συνοχής, επιδεικνύοντας οικονομικό, εδαφικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινοτικού προϋπολογισμού καλείται να καλύψει τις ανάγκες, που δημιουργεί η υλοποίηση όλων αυτών των στόχων. Επίσης, έμφαση δίνεται στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ε.Ε και τη θεσμοθέτηση των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ειδικότερα, η εδαφική συνοχή αναφέρεται στην προσπάθεια σύνδεσης των περιφερειών με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά για την Ευρώπη, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημά και καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας με τις άλλες περιφέρειες και επιτυγχάνοντας τη διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων και την επιτυχή αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων (Hooghe, 1998). Το ενδιαφέρον, όμως, εστιάζεται στη μελέτη αυτή στη διερεύνηση του ρόλου της ευρωπαϊκής αστικής ατζέντας, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση, κυρίως, των μη αναπτυγμένων περιοχών. Ουσιαστικά, με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής αστικής ατζέντας επιδιώκεται η επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, η διεύρυνση των πολιτικών με τοπική διάσταση, ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις διάφορες περιοχές και η ενθάρρυνση της συνεργασίας των διαφόρων περιοχών, με απώτερο στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για τον λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου του εδαφικού κεφαλαίου και στη διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητή η σημασία της εδαφικής ατζέντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΤΑ. Για τον λόγο αυτό στη βιβλιογραφική αυτή μελέτη θα διερευνηθεί ο ρόλος της στη λειτουργία του δήμου του Αγίου Δημητρίου Αττικής, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξιοποίησης της.el
dc.format.extent62el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕυρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της--Πολιτική και διακυβέρνησηel
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΠεριφερειακός προγραμματισμόςel
dc.subjectΠεριφερειακή ανάπτυξηel
dc.titleΗ νέα αστική ατζέντα της Ευρώπης και οι χρηματοδοτήσεις στους ΟΤΑ. Μελέτη, περίπτωση ο Δήμος του Αγίου Δημητρίουel
dc.title.alternativeThe new urban agenda of EU and the fundings of Municipalities. Test Example: Municipality of Agios Dimitrios Atticael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚουτουλάκης, Μανώλης
dc.contributor.committeeΓαλανός, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΔήμος Αγίου Δημητρίουel
dc.subject.keywordΑναπτυξιακός σχεδιασμόςel
dc.description.abstracttranslatedEurope's regional policy is Europe's main investment weapon, which is based on the exploitation of various interventions, with the ultimate goal of strengthening the least developed European countries, in line with the terms of Gross National Product. The design and implementation of European policy set as their priority the "promotion of economic development but also the upgrading of the quality of life of Europeans and especially of the least developed countries. European regional policy sets the goal of mitigating the various inequalities that exist between European states and the strengthening of the least developed Member States of the European Union. Regional policy is also presented as a Cohesion’s Policy, demonstrating an economic, territorial and social character. For this reason too, a very large part of the Community budget is required to meet the needs which are created by the implementation of all these objectives. Emphasis is also placed on coordinating the economic policies of the EU’s Member States and the institutionalization of the Structural Funds, the Cohesion Fund and the European Investment Bank. In particular, territorial cohesion refers to the effort to connect the regions in such a way as to operate constructively for Europe, exploiting its competitive advantage and fostering a climate of cooperation with the other regions, and managing the various problems and successfully tackling common challenges (Hooghe, 1998). However, the focus is on this study is in the effort to explore the role of the European Urban Agenda, which is a particularly important tool to support, in particular, the underdeveloped regions. In essence, the implementation of the European Urban Agenda aims to achieve the integrated development of the various regions, to broaden the policies with a local dimension, to enrich the knowledge of the various regions and to encourage the cooperation of the different regions, with the ultimate aim of promoting the European integration. For this reason, emphasis is placed on the emergence of the role of territorial capital and the development of a modernized model of local development. In this context, the importance of the Territorial Agenda in the sustainable development of Local Authorities is understood. Therefore, in this bibliographic study, its role in the operation of the municipality of Agios Dimitrios of Attica, will be explored, highlighting the particular features of its exploitation.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα