Εμφάνιση απλής εγγραφής

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικός ελεγκτής των Ο.Τ.Α

dc.contributor.advisorΔρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚαλέση, Γλυκερία
dc.date.accessioned2017-12-22T10:22:16Z
dc.date.available2017-12-22T10:22:16Z
dc.date.issued2017-11-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3827
dc.description.abstractΟ εξωτερικός έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μία διαδικασία προστιθέμενης αξίας, καθώς ενισχύει το πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), υποστηρίζοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. Στην Ελλάδα, η εποπτεία των ΟΤΑ υλοποιείται από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ασκεί κατασταλτικό και προληπτικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο των εσόδων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εργαζόμενων της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 εργαζόμενοι τριών δήμων, από τους οποίους ζητήθηκε μέσω ερωτηματολογίου να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα του ελέγχου στην οικονομική και διοικητική διαχείριση των ΟΤΑ, τους εξωτερικούς ελεγκτές, τις ελεγκτικές διαδικασίες και την αποτελεσματικότητά του. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι ο εξωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τη διαφάνεια των ΟΤΑ, τη χρηματοοικονομική τους διαχείριση και την πρόληψη φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης.el
dc.format.extent59el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΈλεγχοςel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικός ελεγκτής των Ο.Τ.Αel
dc.title.alternativeΤhe Court of Auditors as external autidor of Local Authorities (OTAs)el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΣιδηρόπουλος, Μωυσής
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΕξωτερικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΕλεγκτικό συνέδριοel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΕλεγκτικήel
dc.description.abstracttranslatedExternal auditing in local government is a value-adding process, as it strengthens the transparency and accountability framework of Local Authorities (OTAs), supporting the improvement of their efficiency and effectiveness. In Greece, the supervision of OTAs is implemented by a number of actors, including the Court of Auditors, which exercises repressive and prudential audit, as well as control of their revenues. The aim of this thesis is to investigate the views of local government employees on the usefulness and effectiveness of external auditing held by the Court of Auditors. The survey was attended by 62 employees from three municipalities, who were asked through a questionnaire to assess the usefulness of audit over the financial and administrative management of local authorities, the external auditors, the audit procedures and its effectiveness. According to the research results, external audit was found to be particularly useful for the transparency of local authorities, their financial management and the prevention of maladministration and corruption, contributing to the improvement of the efficiency of local government.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα