Show simple item record

dc.contributor.advisorΤζιμογιάννης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΒασιλοπούλου, Λυγερή-Μαρία
dc.date.accessioned2018-01-05T12:05:25Z
dc.date.available2018-01-05T12:05:25Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3862
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 011974-011975 cdel
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην αξιοποίηση της στρατηγικής της αφήγησης στη διδασκαλία της Παραγωγής Λόγου. Στην ουσία της αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική πρόταση που αξιοποιεί την αφήγηση σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Η εργασία μας έρχεται να συνεισφέρει στο γενικότερο προβληματισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια γύρω από την αξιοποίηση της αφήγησης στη διδασκαλία της Παραγωγής Λόγου. Ο προβληματισμός αυτός λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των σύγχρονων κονστρουκτιβιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών απόψεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία συγκριτική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 28 μαθητές δύο τμημάτων της Β΄ τάξης ενός Δημόσιου Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει μια ακολουθία τεσσάρων μαθημάτων με το εργαλείο της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της Γλώσσας και κυρίως στον τομέα την Παραγωγής Λόγου. Οι μαθητές εργάστηκαν σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία δούλευε με το εργαλείο της ψηφιακής αφήγησης (πειραματική ομάδα) και η άλλη παραδοσιακά (ομάδα ελέγχου). Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εξέλιξη της γνωστικής επίδοσης των μαθητών ενώ, παράλληλα, σχεδιάστηκε και διερευνήθηκε η διαφορά αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Τέλος, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων μαθητών για την μέθοδο διδασκαλίας της ψηφιακής αφήγησης και τη συμβολή της στη μάθηση. Για τη μελέτη και εξέταση αυτού του σκοπού διεξάγεται στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης. Πιο αναλυτικά, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε σε συνθήκες πραγματικής τάξης δημοτικού, μια εκπαιδευτική παρέμβαση για την ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία θα αξιοποιεί τις τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης και την προτεινόμενη μεθοδολογία για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών στο Δημοτικό.Πιο συγκεκριμένα η έρευνα ενέπλεξε μαθητές της ίδιας ηλικίας στη δημιουργία ιστοριών με σκοπό τη διερεύνηση της διαδικασίας παραγωγής λόγου με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό -ερευνήτρια βασιζόμενη στις αρχές που διέπουν την ερευνητική μεθοδολογία για το αντικείμενο αυτό. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το πλαίσιο ανάλυσης , το οποίοσυντάχθηκε από την εκπαιδευτικό – ερευνήτρια, οι συνεντεύξεις των μαθητών και η παρατήρηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το εργαλείο της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να ενταχθεί ως διδακτική στρατηγική στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές χαμηλής βαθμίδας του Δημοτικού εξασφαλίζοντας τη γνωστική ανάπτυξη και συνεργασία των μαθητών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.Οι μαθητές κατάφεραν να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες αξιοποιώντας τις εικόνες που τους δόθηκαν αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς της ηλικίας και τις δυσκολίες χειρισμού του πληκτρολογίου που είναι δεδομένες στην ηλικία αυτή. Ακόμα παρατηρήθηκε πως η χρήση της τεχνολογίας ενεργοποίησε τη φαντασία των μαθητών, οι ιστορίες των οποίων χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και διαφορετικότητα συγκριτικά με αυτές της παραδοσιακής ομάδας. Οι γλωσσικές συμβάσεις αναπτύχθηκαν στον μέγιστο βαθμό, η έρευνα έδειξε όμως πως μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη του λεξιλογίου υπό την τήρηση συνθηκών επικοινωνιακού πλαισίου. Τέλος, οι μαθητές αξιολόγησαν θετικά τη μαθησιακή εμπειρία, μέσω του εργαλείου της ψηφιακής αφήγησης , τονίζοντας ότι τους ήταν περισσότερο ευχάριστη η διαδικασία της μάθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να στηρίξει τους μαθητές, να κλιμακώσουν τις επιδόσεις τους έως τα ανώτερα επίπεδα και να το βιώσουν οι ίδιοι ως μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρίαel
dc.format.extent175 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΨηφιακή αφήγησηel
dc.subjectΑφήγηση (Ρητορική) -- Μελέτη και διδασκαλίαel
dc.subjectΑφήγηση στην εκπαίδευσηel
dc.subjectΔιδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστήel
dc.subjectΕκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Ελλάδαel
dc.subjectΓλώσσα, Πρόσκτησή τηςel
dc.subjectΠαιδιά -- Γλώσσαel
dc.titleΗ ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων στο δημοτικό. Μια μελέτη περίπτωσηςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΜπαγάκης, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΔημόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΨηφιακή αφήγησηel
dc.subject.keywordΠαραγωγή λόγουel
dc.subject.keywordΣυνεργατική μάθησηel
dc.subject.keywordΓλώσσαel
dc.subject.keywordΓνωστικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΚοινωνικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordDigital storytellingel
dc.subject.keywordSpeech productionel
dc.subject.keywordCooperative learningel
dc.subject.keywordLanguageel
dc.subject.keywordCognitive skillsel
dc.subject.keywordSocial skillsel
dc.description.abstracttranslatedThis Diploma Thesis concerns the use of the narrative strategy in the teaching of Speech Production. . The essence of teaching is an innovative proposal that uses the narrative on conjunction with the Information and Communication Technologies (ICT).Our work is to contribute to the general concern that in recent years about the use of narrative in teaching Speech Production. This reflection takes place within the modern constructivist and sociocultural views on teaching and learning. This Diploma Thesis is a comparative study, conducted on a sample of 28 second grade students of a public Greek elementary school, applying a sequence with the digital storytelling tool in language courses, especially in the Speech Production sector.The main objective of the study was to investigate the evolution of cognitive performance of students while at the same time we investigated the difference exploitation of digital storytelling compared to the traditional teaching model. Finally, perceptions of students participants explored the teaching method of digital storytelling and its contribution to learning. To study and examination of this purpose is conducted within the primary education a comparative case study.More specifically, designed, implemented and evaluated in real conditions elementary, an educational intervention for the development of cognitive and social skills, which utilizes digital storytelling techniques and methodology proposed to create digital stories in Primary. The research tools used for data collection were the analysis framework, developed by the teacher - researcher, the students' interviews and observation. The results showed that the digital storytelling tool can de integrated as a teaching strategy in primary education in low-grade students of the Primary ensuring cooperation and cognitive development of students through the use of technology.Finally, students positively evaluated the learning experience through the tool of digital storytelling, stressing that it was more pleasant the learning process. We conclude, therefore, that digital storytelling can be successfully applied in Primary Education, to support students, to step up their performance to higher levels and to experience themselves as an interesting and constructive learning experience.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα