Εμφάνιση απλής εγγραφής

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Μελέτη εφαρμογής του ελέγχου στο Γραφείο Προσωπικού

dc.contributor.advisorΔρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚαρασταμάτη, Αγγελική
dc.date.accessioned2018-03-01T07:58:34Z
dc.date.available2018-03-01T07:58:34Z
dc.date.issued2018-02-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3901
dc.description.abstractΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως σκοπό τη διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων, διευθύνεται από αιρετά όργανα και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (Σύνταγμα της Ελλάδας, 2008, άρθρο 102). Δυστυχώς, η αυτοτέλεια των Δήμων παρουσιάζει πολλές και σημαντικές ελλείψεις σε θέματα όχι μόνο οργάνωσης και διοίκησης, αλλά πρωτίστως σε θέματα ελέγχου της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης και στον δημόσιο τομέα είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους και να απογειώσει το σημαντικό έργο της τοπικής τους ανάπτυξης. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού με τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται ο σημαίνων ρόλος του για μια αποτελεσματική διοίκηση. Μέσα από την περίπτωση μελέτης του ελέγχου σε μια διοικητική υπηρεσία, στο Γραφείο Προσωπικού, επιχειρείται να αναδειχτεί η σπουδαιότητα και συμβολή του ελέγχου στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση, προκειμένου να προλαμβάνονται λάθη και καθυστερήσεις, να εντοπίζονται δυσλειτουργίες και να διορθώνονται προβλήματα και τυχόν παρατυπίες, με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών/εργαζομένων του Δήμου. Τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά στους 325 Δήμους της Χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση κάθε μορφής κινδύνων που μπορούν να αποτρέψουν τους Δήμους από το να επιτύχουν τους στόχους τους. Ουσιαστικά ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει ως μία «ασπίδα ασφαλείας» για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.el
dc.format.extent88el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΈλεγχοςel
dc.subjectΔημόσιοι υπάλληλοιel
dc.titleΟ ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Μελέτη εφαρμογής του ελέγχου στο Γραφείο Προσωπικούel
dc.title.alternativeThe role of internal audit in Grade A’ Local Government’s Organizations. Implementation study of audit in the Personnel Officeel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΚατρακυλίδης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΕσωτερικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΕποπτείαel
dc.subject.keywordΤοπική Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΓραφείο προσωπικούel
dc.description.abstracttranslatedThe objective of Local Government is to arrange local affairs, it is run by elected bodies and has administrative and financial autonomy (Greek Constitution, 2008, article 102). Unfortunately, the autonomy of Municipalities presents many and significant shortcomings not only in organizational issues and administrative as well, but mainly in matters of audit the efficiency and effectiveness of their services. In this context, one of the basic functions of the administration including the public sector is internal audit. The implementation of internal audit in Municipalities could ensure their sustainability and take to another level the important work that is their local development. This dissertation analyzes and explains the internal audit in the Grade A’ Local Government’s Organizations in a way that reveals its important role for an effective administration. Through the case study of audit in an administrative department, the Personnel Office, it is attempted to highlight the importance and contribution of the audit in the proper and effective operation and organization, in order to prevent mistakes and delays, to identify malfunctions and to correct problems and irregularities, in an attempt to improve the service of the Municipality internal customers/employees. The primary data of the survey were collected through a questionnaire, which was sent via e-mail to 325 Municipalities of the Country. The results of the survey demonstrate that the existence of a control system is an important tool in the effective management and in coping with any kind of risk that may prevent the Municipalities from achieving their goals. Essentially the internal audit can act as a “safety shield” for Municipalities to gain a proper organization and function.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα