Show simple item record

Πρόταση βελτίωσης της παροχής νομικών υπηρεσιών σε ΟΤΑ α’ βαθμού. Η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας

dc.contributor.advisorΣκλιάς, Παντελής
dc.contributor.authorΔημοπούλου, Αθανασία
dc.date.accessioned2018-03-26T12:40:10Z
dc.date.available2018-03-26T12:40:10Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3967
dc.description.abstractΗ θεσμοθέτηση λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας στους ΟΤΑ υπαγορεύτηκε από την ανάγκη εξειδικευμένης αντιμετώπισης κρίσιμων και σοβαρών ζητημάτων στο πλαί-σιο της διοικητικής δράσης τους και άσκησης δημόσιας εξουσίας. Πρόδηλα, οι ιδιαίτε-ρες νομικές πτυχές κάθε ανακύπτοντος ζητήματος δεν μπορούσαν παρά να απαιτούν τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων της νομικής γνώσης. Υπό την κατωτέρω διάρθρωση της παρούσας εργασίας, εκτίθενται θέματα που αφορούν, αρχικά, στη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος και το ρόλο του δικηγό-ρου, στη συνέχεια, τη σχέση συνεργασίας του με νομικά πρόσωπα όπως οι ΟΤΑ, στη χωρική και διοικητική-οργανόγραμμα φυσιογνωμία του Δήμου Καλαμάτας, στα προ-βλήματα λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και στις προτεινόμενες λύσεις βελτιστο-ποίησης της, ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικηγορικού επαγγέλματος και των επιτακτικών αναγκών μεγιστοποίησης της αξίας των παρεχομένων από τους ΟΤΑ, υπηρεσιών στους πολίτες. Εύλογα, η συνδρομή της νομικής υπηρεσίας στην εν γένει λειτουργία του Δήμου παρίσταται ιδιαιτέρως σημαντική, αφού διατρέχει τα αντικείμενα ενδιαφέροντος όλων ανεξαιρέτως των δημοτικών υπηρεσιών, πολλώ δε μάλλον της αιρετής διοίκησης, ώστε να συνιστά εν πολλοίς σημαντικό παράγοντα υποβοήθησης και διαμόρφωσης της εικό-νας του νομικού προσώπου στην εν γένει δράση του, έναντι των πολιτών. Από την ακολουθούσα παράθεση των σχετικών ζητημάτων, αναδεικνύεται και ε-πισημαίνεται το «αμφίδρομο» της σχέσης μεταξύ του Δήμου, ως οργανωτικής ενότητας και Νομικής Υπηρεσίας, ως υπηρεσιακού τμήματος, αλλά ταυτόχρονα και το «ανεξάρ-τητο» της λειτουργίας της τελευταίας υπό την έννοια ότι η συμβουλευτική συνδρομή της προς όλες τις δομές του Δήμου, για την απαρέγκλιτα τηρητέα και εφαρμοζομένη νομιμότητα, την ορίζει ως αποφασιστικό και αυτοτελές όργανο. Τέλος, η οικονομική παράμετρος της χρησιμοποίησης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στο πλαίσιο έμμισθης εντολής, προβάλλει απολύτως ενισχυτικής μιας, τέτοιου περιεχομένου, σχέσης συνερ-γασίας.el
dc.format.extent57el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔικηγόροιel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΠρόταση βελτίωσης της παροχής νομικών υπηρεσιών σε ΟΤΑ α’ βαθμού. Η περίπτωση του Δήμου Καλαμάταςel
dc.title.alternativeProposal to improve the provision of legal services tο local authorities. The case of the municipality of Kalamatael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.committeeΓκέκας, Ράλλης
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΝομική υπηρεσίαel
dc.subject.keywordΔικηγόροςel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΝομικές υπηρεσίεςel
dc.subject.keywordΈμμισθη εντολήel
dc.description.abstracttranslatedThe establishment of Legal Department within local authorities was dictated by the need of specialized response to critical and serious issues in the context of the ad-ministrative action and the exercise of public authority. Manifestly, the specific legal aspects of every emerging question require the assistance of specialists of legal knowledge. Under the outline below of the paper, the analyzed issues relate to, first, the nature of the legal profession and the role of the lawyer, then the working relationship within legal entities such as municipalities, within the spatial and administrative-organizational entity of the municipality of Kalamata, the operational problems of the legal department and the proposed solutions to optimize, in view of the specific characteristics of the le-gal profession and the mandatory requirements to maximize the value of services, pro-vided by the local authorities to citizens. Reasonably, the assistance of the legal department in the general operation of the municipality is particularly important, as it concerns the objects of interest of all muni-cipal services, especially the elected administration, so as to constitute a largely signifi-cant factor on the formation of the image of the organization in the overall action, to-wards citizens. From the quote of relevant issues, the "two-way" of the relationship between the municipality, as organizational unity, and the legal department, as service department, emerges and is highlighted, but, also, at the same time, the "independent" of the legal department, in the sense that the advisory assistance to all the structures in the Munici-pality, on the implementation of policies and decisions within the rule of law, defines the legal depatment as a decisive and independent institution. Finally, the economic aspect of in house legal department, with fixed costs - remuneration under paid man-date, enhances this selection of providing legal services.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα