Show simple item record

Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και μελέτη αποκλίσεων σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς

dc.contributor.advisorΤραυλός, Αντώνιος
dc.contributor.authorΚονιδιτσιώτη, Αναστασία-Μαρίνα
dc.date.accessioned2018-06-04T09:13:27Z
dc.date.available2018-06-04T09:13:27Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4305
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη των αποκλίσεων στην Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση σε μαθητή Δ’ τάξης Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - ΕΜΔ (με έμφαση στην ανάγνωση και στην ορθογραφία) και προβλήματα συμπεριφοράς, που φοιτά σε Γενικό Δημοτικό Σχολείο και υποστηρίζεται από Τμήμα Ένταξης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ένας μαθητής με διαγνωσμένες ΕΜΔ στην ανάγνωση και προβλήματα συμπεριφοράς, οι 19 συμμαθητές του, και ενήλικες από το σχολικό περιβάλλον που έρχονται σε επαφές μαζί τους. Ο τρόπος και ο χρόνος απασχόλησης της ομάδας στόχου ταυτοποιείται με πρακτική άσκηση 145 ωρών και τη μελέτη περίπτωσης του μαθητή με διαγνωσμένες ΕΜΔ και προβλήματα συμπεριφοράς με συμμετοχική παρατήρηση. Η μεθοδολογία είναι μεικτή και αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται στην εμπειρική παρατήρηση του μαθητή, τους πίνακες της Άτυπης Παιδαγωγικής Αξιολόγησης - Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ), του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), τις παρατηρήσεις για τις γενικές και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και τους διδακτικούς στόχους (ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα). Ακόμη συμπεριλαμβάνονται 4 ημι-δομημένες συνεντεύξεις διάρκειας 15 λεπτών από εμπλεκόμενους ενήλικες με τον μαθητή μελέτης με διαγνωσμένες ΕΜΔ και Προβλήματα Συμπεριφοράς, με έμφαση στον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που παρευρίσκεται δίπλα στον μαθητή. Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων με βάση τις 4 ερευνητικές υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έρευνα (5 ερωτήματα για κάθε υπόθεση). Ακόμη στους μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη (και στην περίπτωση του υπό μελέτη μαθητή) δόθηκε ένα διαφοροποιημένο κείμενο 20 σειρών με πέντε οπτικοποιημένες έννοιες και ερωτήματα πολλαπλών απαντήσεων για να επιλέγει ο μαθητής την απάντηση. Στο τέλος του κειμένου συμπεριλαμβάνεται ένα ερώτημα για τη συναισθηματική ευχαρίστηση ή όχι από την ανάγνωση. Στα αποτελέσματα αναδεικνύεται η συνύπαρξη και αλληλεξάρτηση των αποκλίσεων στις ΕΜΔ με τα προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς επίσης και η αντιμετώπισή τους με το Στοχευμένο Ατομικό Δομημένο Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.el
dc.format.extent105 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕκπαιδευτική αξιολόγηση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕκπαιδευτικά τεστ και μετρήσεις -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΠαιδιά με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΑξιολόγηση αναπηρίας -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΆτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση και μελέτη αποκλίσεων σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράςel
dc.title.alternativeStudy of deviations in Informal Educational Assessment in student with Special Educational Needs and behavioral problemsel
dc.title.alternativeStudio delle deviazioni nella valutazione pedagogica atipica a alunno con bisogni educativi speciali e problemi comportamentaliel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.committeeΞανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΆτυπη παιδαγωγική αξιολόγησηel
dc.subject.keywordΕιδικές μαθησιακές δυσκολίεςel
dc.subject.keywordΠροβλήματα συμπεριφοράςel
dc.description.abstracttranslatedThis research aims to study the deviations in the Informal Educational Assessment on a student in the fourth grade of elementary school with Special Learning Difficulties (with an emphasis on reading and spelling) and behavioral problems, who attends to a General Elementary School, supported by the Integration Department. Participants in the survey are the student diagnosed with learning difficulties in reading and behavior problems, the 19 classmates attending the fourth grade and adults from the school environment that come in contact with them. The form and time of occupation of the target group is identified by 145 hours of practical training and the case study of the student diagnosed with special learning difficulties and behavioral problems through participant observation. The methodology is mixed and consists of quantitative and qualitative data. The collection of data is based on empirical observations of the student, the Informal Educational Assessment tables (Checklists of Basic Skills), the Framework Curriculum for Special Education, comments/observations of the general and specific learning difficulties, and the teaching objectives (annual, monthly, weekly, daily curriculum). Furthermore the tools include four semi-structured interviews lasting 15 minutes each, with the adults involved with the student diagnosed with specific learning difficulties and behavioral problems, with emphasis on the special education teacher who attends to the student. The quantitative data was collected through questionnaires based on four assumptions that underlie the survey (five questions for each case). The responses were measured on the Likert scale. Students who are in the same class (of the case study student) were given a diversified text of 20 lines with 5 visualized concepts and multiple choice questions for each student to select the answer. At the end of the text a question about the existence of emotional pleasure or not received from reading is included. The results highlight the coexistence and interdependence of the discrepancies in Special Learning Difficulties with behavior problems as well as in dealing with them through Targeted Individual Structured Accession Program for Special Education.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα