Show simple item record

Η επίδραση της θρησκευτικότητας στη διαμόρφωση των στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού του Γ. Ν. Καλαμάτας σχετικά με το θέμα της ευθανασίας

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΜπούζα, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2018-06-20T08:41:23Z
dc.date.available2018-06-20T08:41:23Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4567
dc.description.abstractΕισαγωγή: Το θέμα της ευθανασίας έχει συζητηθεί κυρίως από πολιτικές, θεολογικές και ιατρικές προοπτικές. Ωστόσο, οι νοσηλευτές συνήθως δεν συμμετέχουν σε τέτοιες συζητήσεις, κυρίως λόγω της έλλειψης γνώσεων σχετικά με τη στάση των επαγγελματιών υγείας και του γενικού πληθυσμού για την ευθανασία. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού της επίδρασης της θρησκευτικότητας στη διαμόρφωση στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στο θέμα της ευθανασίας. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία προοπτική συγχρονική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 197 νοσηλευτές. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Γιάκης και συν (2005), μετά τη λήψη της σχετικής άδειας και ο δείκτης αξιοπιστίας του βρέθηκε Cronbach a=0,649 το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο περιελάμβανε τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, το δεύτερο τις γνώσεις και στάσεις σχετικά με το ζήτημα της ευθανασίας (21 ερωτήσεις) και το τρίτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη θρησκευτικότητα (9 ερωτήσεις). Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 197 νοσηλευτές ηλικίας 43,9±7,7 έτη, με 19 έτη υπηρεσίας. Το 38,1% γνώριζε μέτρια για την ευθανασία, το 34% πολλά, το 17,8% λίγα, το 5,6% πολύ λίγα και το 4,6% πάρα πολλά. Το 33,5% των συμμετεχόντων ήταν μέτρια ενημερωμένοι για τη νομοθεσία περί ευθανασίας στην Ελλάδα, το 26,9% πολύ ενημερωμένοι, το 22,3% λίγο ενημερωμένοι, το 13,7%) καθόλου ενημερωμένοι και το 3,6% πάρα πολύ ενημερωμένοι. Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων συμφώνησε να σταματήσει ή να μην αρχίσει θεραπεία σε ένα πολύ βαριά ασθενή, εφόσον υπήρχε προηγούμενο αίτημά του και υπήρχε η σχετική νομοθεσία. Το 51,7% των ερωτηθέντων συμφώνησε να νομοθετηθεί η ευθανασία στην Ελλάδα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στους περισσότερους συμμετέχοντες (72,6%) δε ζητήθηκε ποτέ από ασθενείς κατά τη διάρκεια της καριέρας τους να επισπεύσουν το θάνατό τους. Το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων (90,9%) δεν έχουν συναινέσει ποτέ με άλλα μέλη της θεραπευτικής ομάδας να επισπεύσουν το θάνατο ασθενή. Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες είχαν μικρή θρησκευτικότητα (45,2%), 35% μεγάλη θρησκευτικότητα και 19,8% μεσαία θρησκευτικότητα. Όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο και μειώνεται η ηλικία των συμμετεχόντων, τόσο μειώνεται η θρησκευτικότητά τους. Οι συμμετέχοντες με μικρή θρησκευτικότητα ήταν σημαντικά πιο θετικοί να σταματήσουν ή να μην αρχίσουν θεραπεία σε ένα πολύ βαριά ασθενή και ήταν σημαντικά πιο θετικοί να νομοθετηθεί η ευθανασία στην Ελλάδα. Επίσης, οι συμμετέχοντες με μικρή θρησκευτικότητα στην Ελλάδα θα συναινούσαν ή θα έπαιρναν μια απόφαση για επίσπευση θανάτου ασθενούς σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνους που είχαν μεγάλη θρησκευτικότητα. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές είναι ενημερωμένοι για την ευθανασία, σε διαφορετικό όμως βαθμό. Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες είχαν μικρή θρησκευτικότητα και οι υπόλοιποι μέτρια και υψηλή. Όσο πιο πιστοί είναι οι νοσηλευτές τόσο απρόθυμοι είναι να διακόψουν τη θεραπεία και να συμβάλλουν στην ευθανασία. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και η μικρή ηλικία των νοσηλευτών σχετίστηκε με μειωμένη θρησκευτικότητα.el
dc.format.extent98 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΝοσηλευτέςel
dc.subjectΙατρική ηθική - Θρησκευτικές απόψειςel
dc.subjectΕυθανασία - Θρησκευτικές απόψειςel
dc.subjectNursesel
dc.subjectMedical ethics--Religious aspectsel
dc.subjectEuthanasia--Religious aspectsel
dc.titleΗ επίδραση της θρησκευτικότητας στη διαμόρφωση των στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού του Γ. Ν. Καλαμάτας σχετικά με το θέμα της ευθανασίαςel
dc.title.alternativeThe influence of religiosity on the attitudes of the nursing staff of general hospital of Kalamata about euthanasiael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑνδριόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΤζαβέλλα, Φωτεινή
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΕυθανασίαel
dc.subject.keywordΝοσηλευτέςel
dc.subject.keywordΘρησκευτικότηταel
dc.subject.keywordΓνώσειςel
dc.subject.keywordΣτάσειςel
dc.subject.keywordEuthanasiael
dc.subject.keywordNursesel
dc.subject.keywordReligiosityel
dc.subject.keywordKnowledgeel
dc.subject.keywordAttitudesel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: The issue of euthanasia has been discussed mainly by political, theological and medical perspectives. However, nurses usually do not participate in such discussions, mainly due to the lack of knowledge about attitudes of health professionals and the general population to euthanasia. Aim: The aim of this study was to investigate the extent of the impact of religiosity on the attitudes of nursing staff on euthanasia. Methodology: This is a prospective cross-sectional study. The sample size of the study consisted of 197 nurses. A questionnaire was used consisting of three parts. The first one included the demographic and professional characteristics of the participants; the second part included the knowledge and attitudes about the issue of euthanasia (21 items) and the third part included questions about religiosity (9 items). The questionnaire of Giakis et al (2005) was used after obtaining the relevant license (Cronbach a = 0.649). Results: The study included 197 nurses aged 43.9 ± 7.7 years with 19 years of experience. 38.1% of them had moderate levels of knowledge about euthanasia, 34% advanced, 17.8% few, 5.6% very few, and 4.6% very advanced. 33.5% of respondents were moderately informed about euthanasia legislation in Greece, 26.9% were very well informed, 22.3% were little informed, 13.7% were not informed at all and 3.6% were too much informed. One-third of the participants agreed to interrupt or not start a treatment for a very heavy patient if there was a previous request and the relevant legislation was in place. 51.7% of the respondents agreed to legislate euthanasia in Greece under certain conditions. Most participants (72.6%) have never been asked by patients during their careers to speed up their deaths. Nearly all participants (90.9%) have never agreed with other members of the treatment group to speed up the death of a patient. About half of the participants had low religiosity (45.2%), 35% high religiousness and 19.8% medium religiousness. As the educational level increases and the age of the participants decreases, their religiosity is reduced. Participants with low religiosity were significantly more positive to stop or not start treatment in a very heavy patient and it was significantly more positive to legislate euthanasia in Greece. Also, participants with little religiosity in Greece would agree or make a decision to accelerate patient death to a much greater extent than those who were highly religious. Conclusions: Nurses are aware of euthanasia, but to a different extent. About half of the participants had little religiosity and the others were moderate and high. The more faithful the nurses are so reluctant to stop treatment and contribute to euthanasia. The high educational level and the young age of the nurses were associated with reduced religiosity.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα