Show simple item record

dc.contributor.advisorΜάγος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜουρκογιάννη, Ελένη
dc.date.accessioned2019-04-18T15:15:34Z
dc.date.available2019-04-18T15:15:34Z
dc.date.issued2019-03-29
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5081
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία, η οποία τιτλοφορείται ως: «Το χοροθέατρο ως μέσο επίλυσης προβλημάτων στους ενήλικες» αποτελεί μια πτυχιακή εργασία, η οποία έχει τετραπλό σκοπό. Αφενός, στοχεύει στο να παρουσιάσει την ευρεθείσα βιβλιογραφία αναφορικά με την τέχνη του χορού, του θεάτρου και του χοροθεάτρου και αφετέρου, στοχεύει στο να παρουσιάσει την ευρεθείσα βιβλιογραφία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ενήλικες. Ο τρίτος σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια σύνδεση μεταξύ των προβλημάτων των ενηλίκων και της συμβολής του χορού και του χοροθεάτρου, όπως αυτή εντοπίστηκε μέσα από τις βιβλιογραφικές πηγές, ενώ ο τέταρτος σκοπός είναι να επιτευχθεί η προαναφερθέντα σύνδεση μέσω ενός ερευνητικού σχεδίου, το οποίο εξετάζει το κατά πόσο οι απασχολούμενοι με το χοροθέατρο γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης και το κατά πόσο η τέχνη αυτή συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων των ενηλίκων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η παρούσα εργασία χωρίστηκε σε δυο (2) κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος επιτυγχάνονται όλες οι βιβλιογραφικές παρουσιάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το ερευνητικό σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από πέντε (5) κύρια κεφάλαια, τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο στοχεύει στο να παρουσιάσει τους ορισμούς των βασικότερων εννοιών που σημειώνονται σε όλη τη διάρκεια της εργασίας, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο στοχεύει στο να παρουσιάσει ένα πλαίσιο για το χορό, εκκινώντας από την ιστορική αναδρομή του, φθάνοντας έως και στα πιο γνωστά σύγχρονα ευρωπαϊκά χορευτικά στυλ. Το τρίτο κεφάλαιο στοχεύει να παρουσιάσει τις βασικές πληροφορίες γύρω από την τέχνη του θεάτρου, ξεκινώντας από την ιστορική επισκόπηση της τέχνης, καταλήγοντας έως και τις βασικότερες κατηγορίες του θεάτρου, όπως αυτές είναι γνωστές τη σημερινή εποχή. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της βιβλιογραφίας για το χοροθέατρο, ενώ στο ίδιο κεφάλαιο, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται με συνοπτικές διαδικασίες τα βασικότερα στατιστικά στοιχεία για τη συμβολή του χοροθεάτρου στα σύγχρονα προβλήματα του ενήλικου πληθυσμού. Τα σύγχρονα προβλήματα του πληθυσμού αυτού παρουσιάζονται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου και ευρίσκεται το εμπειρικό πλαίσιο, εντοπίζονται έξι (6) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ξεκαθαρίζεται ότι η έρευνα αποτελεί μια αρχική έρευνα εμπειρικού χαρακτήρα, η οποία ακολουθεί την ποσοτική μέθοδο με πρωτογενή δεδομένα και σημειώνεται ότι ως στόχο έχει να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων, μέσω της στατιστικής ανάλυσης SPSS. Στο δεύτερο κεφάλαιο σημειώνεται ότι το ερευνητικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από τριάντα (30) άτομα σε σχολές χορού στην Πελοπόννησο και την Αθήνα, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται με συνοπτικές διαδικασίες οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα για τις ανάγκες της έρευνας. Με τη σειρά του, το τέταρτο κεφάλαιο διευκρινίζει ότι το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο ως δομημένο πρωτόκολλο, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται και οι ερευνητικοί περιορισμοί που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη βιβλιογραφική και ερευνητική εκπόνηση της εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας και έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία και τις ερευνητικές υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, αποφάνθηκε ότι οι απασχολούμενοι με την τέχνη του χοροθεάτρου είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά και την ιστορική πορεία της τέχνης, όπως εύλογα είναι ενημερωμένοι και για τα οφέλη που έχει ως προς τα σύγχρονα προβλήματα των ενηλίκων. Τελειώνοντας, σημειώνεται ότι για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε τόσο ελληνόγλωσση, όσο και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, δίχως να παραλειφθεί να σημειωθεί και η συμβολή των διαδικτυακών πηγών. Ολόκληρη η εργασία συνοδεύεται από εικόνες και σχήματα (πίνακες, διαγράμματα), τα οποία εξυπηρετούν την καλύτερη κατανόηση ορισμένων πληροφοριών από τον αναγνώστη, καθώς και να δώσουν μια διαφορετική πνοή και παραστατικότητα στην εργασία.el
dc.format.extent61el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΧορόςel
dc.subjectΘέατροel
dc.subjectΧοροθέατροel
dc.subjectΠροβλήματα ενηλίκωνel
dc.subjectΣχολές χορούel
dc.subjectΠίνα Μπάουςel
dc.subjectPina Bausel
dc.titleΤο χοροθέατρο ως μέσο επίλυσης προβλημάτων στους ενήλικεςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσιάρας, Αστέριος
dc.contributor.committeeΤσίχλη, Άννα
dc.contributor.departmentΤμήμα Θεατρικών Σπουδώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Καλών Τεχνώνel
dc.contributor.masterΔραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learningel
dc.subject.keywordΧορόςel
dc.subject.keywordΘέατροel
dc.subject.keywordΧοροθέατροel
dc.subject.keywordΠροβλήματα ενηλίκωνel
dc.subject.keywordΣχολές χορούel
dc.subject.keywordΠίνα Μπάουςel
dc.subject.keywordPina Bausel
dc.description.abstracttranslatedThe present work, which is titled as The Dance Theater as a Means of Solving the Problems of Adulthood is a dissertation, which has a quadruple purpose. On the one hand, it aims to present the bibliography on the art of dance, theater and dance theater and, on the other hand, it aims to present the literature on the problems faced by modern adults. The third aim of the work is to present a connection between the problems of adults and the contribution of dance and dance theater as it is identified through the bibliographic sources, while, at the same time, the fourth aim is to achieve the above connection through a research project, which examines if the employees in the field of dance theater know the basic characteristics of the art and if this art contributes to the solving of the problems of adults. In order to achieve these goals, the present work was divided into two (2) main parts. In the first part, all the bibliographic presentations are reached, while in the second part all the information regarding the research project are presented. In particular, the first part of the work consists of five (5) main chapters, which serve specific purposes. Thus, the first chapter aims to present the definitions of the main concepts that occur throughout the work, while the second chapter aims to present a framework for the dance, starting from its historical retrospection, reaching up to the best known contemporary European dance styles. The third chapter aims to present the basic information about the art of theater, starting from the historical overview of art, ending up to the most basic categories of the theater, as they are known today. In the fourth chapter there is a presentation of the bibliography for the dancetheater, while in the same chapter, for the purposes of the present work, the basic statistical data on the contribution of the dancetheater to the contemporary problems of the adult population are presented in summarized form. The current problems of this population are presented in the fifth and final chapter of this paper. In the second part of the paper, where the empirical framework is located, six (6) chapters are identified. In the first chapter is being cleared that the research is an initial empirical survey that follows the quantitative method with primary data and it is noted that the objective is to examine the relationships between different factors through the statistical analysis of SPSS. In the second chapter it is noted that the research sample consists of thirty (30) people in dance schools in Peloponnese and Athens, while in the third chapter the research cases and the research questions for the research needs are analyzed in a summarized form. In turn, the fourth chapter clarifies that the research tool used was the questionnaire as a structured protocol, while the fifth chapter lists the research constraints that have been noted throughout the bibliographic and research work. The results of the survey are noted in the sixth chapter of the paper and are in full agreement with bibliography and research cases. More specifically, is stated that the people who work in the field of dance theater are fully informed about the basic characteristics and the historical course of this art, as they are reasonably well informed about the benefits of dancetheaterto the modern adult problems. Finally, it is noted that for the preparation of this work, both Greek and foreign literature has been used, not to forget to mention the contribution of internet sources. The whole work is accompanied by pictures and shapes (tables, diagrams) to be better understood some information from the reader, as well as to give a different breath and performance to the present work.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα