Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπαγάκης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚοκκαλιάρη, Αδαμαντία
dc.date.accessioned2019-06-28T11:15:10Z
dc.date.available2019-06-28T11:15:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5179
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 012462-012463 cdel
dc.description.abstractΗ παρούσα ποιοτική έρευνα, έχει σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις και αντιλήψεις, νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών – αναπληρωτών και νεοδιοριζόμενων – της Πρωτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως προς τους παράγοντες που επιδρούν, θετικά ή αρνητικά, στην ομαλή Επαγγελματική Ενσωμάτωσή τους κατά τα τέσσερα σχολικά έτη. Συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι: να διερευνηθούν οι παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή ενσωμάτωση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, και να αποτυπωθούν οι προτάσεις των ιδίων των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της στήριξης και ενσωμάτωσης των νεοεισερχόμενων επάγγελμα. Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί, παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τους εμπειρότερους συναδέλφους του και διαπιστώνεται ότι οι αρχικές σπουδές τους είναι ανεπαρκείς για να ανταπεξέλθουν. Το στάδιο της Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης, ως ενδιάμεσος σταθμός της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αποτελεί τη «γέφυρα» και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το στάδιο της Βασική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε αυτό της Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης. Στην Ελλάδα η μόνη θεσμοθετημένη πρακτική, Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης για τη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι το 2013 που σταμάτησε, ήταν το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Για τη συλλογή δεδομένων διαμοιράστηκαν, πανελλαδικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ερωτηματολόγια, σε τυχαίο δείγμα νεοεισερχόμενων, με 1 -4 χρόνια υπηρεσίας. Κατόπιν στατιστικής ανάλυσης προέκυψε ότι: παράγοντες προσωπικοί (χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και επαγγελματικό άγχος), συνθήκες στη σχολική μονάδα (κλίμα, έλλειψη συνεργασίας και κατανόησης από τους συναδέλφους) και προκλήσεις στο διδακτικό έργο (θέματα πειθαρχίας, ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών, Ειδικής Αγωγής) αποτελούν παρεμποδιστικούς παράγοντες για την ομαλή ενσωμάτωση στο επάγγελμα. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών απευθύνονται για υποστήριξη στους συναδέλφους τους. Το σύνολο των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η ευθύνη για την παροχή υποστήριξης διαμοιράζεται στα μέλη της σχολικής μονάδας και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Απαραίτητα για την ομαλή ενσωμάτωση αποτελεί παροχή κινήτρων για συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα και η επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών.el
dc.format.extent184 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔάσκαλοι -- Ελλάδαel
dc.subjectΔάσκαλοι -- Επιλογή και διορισμός -- Ελλάδαel
dc.subjectΔάσκαλοι -- Επιμόρφωση -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Ελλάδαel
dc.titleΗ Επαγγελματική Ενσωμάτωση των Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μετά το 2013.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσακίρη, Δέσποινα
dc.contributor.committeeΤσατσαρώνη, Άννα
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική ενσωμάτωσηel
dc.subject.keywordΝεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοίel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικώνel
dc.subject.keywordTeacher inductionel
dc.subject.keywordPrimary educationel
dc.subject.keywordNewly appointed teacherel
dc.subject.keywordProfessional developmentel
dc.description.abstracttranslatedThis quantitative survey aims to investigate the attitudes and perceptions of newcomers, substitute and newly appointed teachers of Primary Public Education in Greece, as to the factors that have a positive or negative impact, on their smooth Professional Induction, over the last four school years. Specifically, the objectives are: to explore the factors that influence the smooth integration into the teaching profession, and to illustrate the teachers' own proposals on improving support and integration of new entrants into the profession. New teachers, all around the world, face more difficulties than their more experienced colleagues and find that their initial studies are insufficient to cope with the challenges of teaching. The Stage of Induction, as an intermediate step on Continuing Professional Development, constitutes the "bridge" and ensures a smooth transition from the stage of Basic Vocational Education to that of In-Service Training. In Greece, the only government approved training offered for Vocational Inclusion in Public Education, that stopped running in 2013, was the Introductory Training Program. For the collection of Information (Data), questionnaires were distributed nationwide in printed and digital form, to a random sample of new entrants, with 1-4 years of service. A statistical analysis revealed that personal factors (low self-efficacy, professional stress), conditions in the school unit (school climate, lack of collaboration and understanding by colleagues) and challenges while teaching (implementation of consequences, addressing the needs of students with learning difficulties) are factors that prevent the smooth integration and inclusion into the profession. The overwhelming majority of teachers turn to their fellow teachers for support. Also, all participants consider that the responsibility for providing support is shared between the members of the school unit and the teacher himself. For the smooth integration of new teachers, it is vital that we provide motivation for participation in support programs and professional communication between teachers.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα