Show simple item record

dc.contributor.advisorΠανουτσόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜπακόλα, Ελένη
dc.date.accessioned2017-07-05T09:55:02Z
dc.date.available2017-07-05T09:55:02Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3384
dc.description.abstractΕισαγωγή: Το χειρουργείο αποτελεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον έντασης εργασίας στο χώρο του νοσοκομείου. Μελέτες έχουν αποτυπώσει τη συσχέτιση των εργασιακών παραγόντων κινδύνου για μυοσκελετικές κακώσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, όμως ελάχιστες έχουν διερευνήσει τη σχέση τους με τους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές και το επιστημονικό αυτό κενό κάλυψε η παρούσα διατριβή. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί και στη χώρα μας ο επιπολασμός των μυοσκελετικών παθήσεων στους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές, να εκτιμηθούν οι επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου, καθώς επίσης να διερευνηθούν οι γνώσεις και αντιλήψεις τους για τα μυοσκελετικά προβλήματα και πόσο αυτές βελτιώνονται έπειτα από μια εκπαιδευτική παρέμβαση. Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 402 περιεγχειρητικοί νοσηλευτές, που εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας και 134 οι οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, ένα για την διερεύνηση του επιπολασμού και των επιβαρυντικών παραγόντων των μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο του χειρουργείου το οποίο αποτελούνταν από τρία μέρη (διερεύνηση μυοσκελετικών συμπτωμάτων, περιγραφή της εργασίας, ψυχομετρική αξιολόγηση) και ένα για τη διερεύνηση γνώσεων. Οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν σε προσωπικό υπολογιστή στο στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS, έκδοση 19). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δοκιμασίες: το το Wilcoxonsignedtest, το McNemartest, το Pearson’sχ2test ή το Fisher'sexacttest, το Mann-Whitneytest, το Pairedt-test, το Student’st-test, η ανάλυσης διασποράς και η διόρθωση Bonferroni, ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman και η πολλαπλή βηματική γραμμική παλινδρόμηση. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των περιεγχειρητικών νοσηλευτών του δείγματος ήταν 42,3 έτη (SD=7,8 έτη), με υψηλό ποσοστό (78,7%) να είναι γυναίκες. Το 88% ήταν εργαλειοδότες και το 88,4% νοσηλευτές κίνησης. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν η εργασία στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους (73,8%), η μετακίνηση και ανύψωση βαρέων αντικειμένων και εξοπλισμού (71,0%), η παραμονή τους στην εργασία, ενώ αισθάνονταν πόνο (70,8%), η εργασία σε περίεργη άβολη θέση (63,8%) και η εργασιακή απασχόληση για πολλές ώρες ή σε βάρδιες (63,3%). Επιπλέον 61,0% των συμμετεχόντων ανέφερε κατά το τελευταίο έτος μυοσκελετικά συμπτώματα στην οσφυϊκή μοίρα, 54,6% στην αυχενική, 41,0% στον ώμο, 34,4% στο γόνατο και 33,1% στον καρπό. Όσον αφορά τις τελευταίες 7 ημέρες το 43,0% των συμμετεχόντων ανέφερε μυοσκελετικά συμπτώματα στην οσφυϊκή μοίρα, 33,3% στην αυχενική, 24,2% στον ώμο, 18,0% στο γόνατο και 17,4% στην πλάτη. Οι υποκλίμακες «Περιβάλλον» και «Προσωπικές προτιμήσεις» είχαν υψηλότερες τιμές και στις δύο κλίμακες κατάταξης και βαθμολόγησης, αναφέροντας ότι είχαν μεγαλύτερη σημασία. Οι υποκλίμακες «Εργαλεία και μέσα» και «Πολιτικές και διαδικασίες χειρουργείου» είχαν χαμηλότερη βαθμολογία υποδεικνύοντας ότι ήταν μικρότερης σημασίας. Όσον αφορά τις υποκλίμακες «Περιβάλλον», «Θερμοκρασία» και «Ομάδα εργασίας» είχαν παρόμοια κατάταξη. Η «Διαρρύθμιση του χειρουργείου» κατετάγη ως σημαντική και η «Διοικητική καθυστέρηση» ως λιγότερο σημαντική. Όσον αφορά την υποκλίμακα «Προσωπικές προτιμήσεις» το «Καθιστός/Όρθιος» κατετάγη ως το πιο σημαντικό. Επιπροσθέτως 134 περιεγχειρητικοί νοσηλευτές έλαβαν μέρος σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση. Μετά τη λήξη της όλοι οι παράγοντες επηρέαζαν περισσότερο την εργασία των συμμετεχόντων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η ταχύρυθμη εργασία, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και η έλλειψη προσωπικού που δεν είχαν καμία αλλαγή γιατί αναγνωρίστηκαν ως σημαντικοί από την αρχή. Μετά την παρέμβαση οι περιεγχειρητικοί νοσηλευτές υποστήριξαν ότι γνώριζαν περισσότερα για τις μυοσκελετικές παθήσεις, την εργονομία και τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, από ότι γνώριζαν πριν. Τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων κυμαίνονταν πριν την παρέμβαση από 10,5% έως 95,55 και μετά από 61,4% έως 100%. Οι γυναίκες είχαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στη βαθμολογία γνώσεων, δηλαδή απέκτησαν σημαντικά περισσότερες γνώσεις μετά την παρέμβαση, σε σύγκριση με τους άντρες. Επίσης, η αύξηση της βαθμολογίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους νοσηλευτές που ήταν κάτω από 30 ετών, σε σύγκριση με τους νοσηλευτές που ήταν άνω των 40 ετών (p=0,004). Η αύξηση των γνώσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους νοσηλευτές που δεν είχαν δεύτερο πτυχίο και η αύξηση της βαθμολογίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους νοσηλευτές που εργάζονταν στον παρόντα χώρο το πολύ 4 έτη, σε σύγκριση με τους νοσηλευτές που εργάζονταν πάνω από 10 έτη (p=0,039). Αντίθετα, σημαντικά μικρότερη ήταν η αύξηση της βαθμολογίας γνώσεων στους νοσηλευτές που αναγνώριζαν όλους τους παράγοντες κινδύνου στη δουλειά τους για μυοσκελετικές παθήσεις, καθώς και σε αυτούς που κατανοούσαν ότι είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Συμπεράσματα: Η μελέτη αποτύπωσε έναν υψηλό επιπολασμό μυοσκελετικών παθήσεων στους Έλληνες περιεγχειρητικούς νοσηλευτές. Επιβεβαίωσε ότι το περιβάλλον εργασίας στο χειρουργείο και οι δραστηριότητες που εκτελούνται από τους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές, όπως η παρατεταμένη εργασία από την ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μετακίνηση και ανύψωση βαρέων αντικειμένων και εξοπλισμού, η άβολη θέση εργασίας και η για πολλές ώρες εργασιακή απασχόληση ή σε βάρδιες, είναι τα κύρια προβλήματα που συμβάλλουν καθημερινά στην δημιουργία και την επικράτηση των μυοσκελετικών παθήσεων. Η παρούσα διατριβή κατέδειξε ότι μία εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και δεξιότητες των περιεγχειρητικών νοσηλευτών και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων.el
dc.format.extent257 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠεριεγχειρητική νοσηλευτικήel
dc.subjectΝοσηλευτέςel
dc.subjectΕπαγγελματικές ασθένειεςel
dc.subjectΜυοσκελετικές ασθένειεςel
dc.subjectPerioperative nursing  el
dc.subject  Nurses  el
dc.subjectOccupational diseases  el
dc.subject  Musculoskeletal diseasesel
dc.titleΔιερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων σε νοσηλευτές χειρουργείου και αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπισή τουςel
dc.typeΔιδακτορική διατριβήel
dc.contributor.committeeΣτεργιούλας, Απόστολος
dc.contributor.committeeΚυπραίος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΘεοδοσοπούλου, Ελένη
dc.contributor.committeeΖυγά, Σοφία
dc.contributor.committeeΤζιαφέρη, Στυλιανή
dc.contributor.committeeΣαράφης, Παύλος
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.subject.keywordΜυοσκελετικές παθήσειςel
dc.subject.keywordΠεριεγχειρητικοί νοσηλευτέςel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτική παρέμβασηel
dc.subject.keywordΝοσοκομείοel
dc.subject.keywordΜυοσκελετικά συμπτώματαel
dc.subject.keywordMusculoskeletal disordersel
dc.subject.keywordPerioperative nursesel
dc.subject.keywordEducational interventionel
dc.subject.keywordHospitalel
dc.subject.keywordSurgeryel
dc.subject.keywordMusculoskeletal symptomsel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: The surgery unit is a particularly labor-intensive environment in the hospital. Studies reflect the correlation of labor risk factors for musculoskeletal injuries among nurses but few have investigated the relationship to perioperative nurses and this scientific gap covered this thesis. Purpose: The purpose of this thesis was to investigate in our country the prevalence of musculoskeletal disorders in perioperative nurses, to assess occupational risk factors as well as to explore the knowledge and perceptions of musculoskeletal problems and how they improved after an educational intervention. Material and Methods: Four hundred and two Greek perioperating nurses working in regional hospitals participated and 134 who constituted the sample of educational intervention. For the data collection anonymous self-administered questionnaire was used one to investigate the prevalence and the aggravating factors of musculoskeletal disorders in the operating room, which consisted of three parts (investigating musculoskeletal symptoms, description of work, psychometric evaluation) and one for the exploration of knowledge. The answers from the questionnaires were recorded on a personal computer in the statistical package on social sciences (SPSS, version 19). For the statistical analysis of the data, the following tests were used: Wilcoxonsignedtest, McNemartest, Pearson's x2test or Fisher'sexacttest, Mann- Whitneytest, Pairedt-test, Student'st test, Bonferroni correction, Spearman correlation coefficient, and multiple step linear regression. The significance level was set at 0.05. Results: The mean age of perioperative nurses in the sample was 42.3 years (SD = 7.8 years), with a high percentage (78.7%) being women. The 88.0% worked as scrub nurses and 88.4% as circulating nurses. Most common reported problems were working in the same position for long time periods (73.8%), moving and lifting heavy objects and equipment (71.0%), keeping working while they are in pain (70.8%), working in weird/uncomfortable position (63.8%) and working for many hours or in shifts (63.3%). Additionally, 61.0% of the participants reported musculoskeletal symptoms in their low back in the last year, 54.6% in their neck, 41.0% in their shoulder, 34.4% in their knee and 33.1% in their wrist/hands. Regarding the last 7 days, 43.0% of the participants reported musculoskeletal symptoms in their low back, 33.3% in their neck, 24.2% in their shoulder, 18.0% in their knee and 17.4% in their upper back. “Environment” and “Personal preferences” subscales had higher values in both ranking and scoring scales, indicating that they were of greater importance, while “Equipment and media” and “Surgery procedures” subscales had lower values, indicating that they were of lower importance. Regarding “Enviroment” subscale, “Temperature” and “Group work” had similar rankings, “Surgery arrangement” was ranked as the most important and “Administration delay” was ranked as the least important. Regarding “Personal preferences” subscale, “Sitting/ Standing” was ranked as the most important. Furthermore 134 perioperative nurses took part in an educational intervention. After the end of all the factors most affect the work of the participants. The exceptions were accelerated work, psychosocial factors and the lack of staff who had no change because they were identified as important from the beginning. After the intervention the perioperative nurses claimed that they knew more about MSDs, ergonomics and manual handling, than they knew before. The percentage of correct responses ranged before the interference from 10.5% to 95.55 and after from 61.4% to 100%. Women had significantly greater increase in knowledge scores that gained significantly more knowledge after the intervention compared with men. Also, increasing the score was significantly higher among nurses who is under 30 years of age compared to nurses who were over 40 years (p = 0,004). The increase of knowledge was significantly higher among nurses who had no second degree and the increase in score was significantly higher among nurses working in this area no more than 4 years compared with nurses who worked over 10 years (p = 0,039). In contrast, significantly less was to increase knowledge score nurses who recognize all risk factors at work for musculoskeletal disorders and those who understood that it is very important to take appropriate preventive measures. Conclusions: The study captured the prevalence of musculoskeletal disorders in the Greek perioperative nurses. It confirmed that the work environment in the operating room and the activities performed by perioperative nurses such as working in the same position for long periods of time, moving and lifting heavy objects and equipment, the inconvenient working position and working of many hours or in shifts, are the major problems that contribute daily in the creation and deterioration of musculoskeletal disorders. This dissertation has shown that an educational intervention can significantly improve the knowledge and skills of perioperative nurses and be an important factor in the prevention and treatment of musculoskeletal disorders.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα