Show simple item record

dc.contributor.advisorΚουζής, Ιωάννης
dc.contributor.authorΚατσορίδα, Κρυσταλλία
dc.date.accessioned2017-11-29T10:31:54Z
dc.date.available2017-11-29T10:31:54Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3772
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 011914-011915 cdel
dc.description.abstractΣκοπός: Μελέτη και διερεύνηση των εργασιακών πολιτικών, όπως αυτές εφαρμόζονται από τις ελληνικές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης Ασπροπύργου και καταγραφή και διακρίβωση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης στους όρους και στο περιεχόμενο των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των παραπάνω επιχειρήσεων. Διερεύνηση του βαθμού και των συστατικών ευελιξίας που χαρακτηρίζουν τους υπό εξέταση οικονομικούς οργανισμούς. Σχεδιασμός / Μεθοδολογία / Προσέγγιση: Εκκινώντας από τη θετικιστική φιλοσοφία και την παραγωγική προσέγγιση, διεξήχθη ποσοτική έρευνα. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολόγιου, βασισμένο σε κλίμακες και παράγοντες, που αναφέρονται σε προηγούμενες μελέτες των Isidor et al. (2014), των Campbell and Kamlani (1997), καθώς και στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην πανευρωπαϊκή έρευνα του Wage Dynamic Network το 2008 (Keeney and Lawless, 2010). Τα παραπάνω προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του μοντέλου της ευέλικτης επιχείρησης του Atkinson (1984). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (google drive) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ασπροπύργου Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία καταλόγων της εταιρείας ICAP. Το δείγμα για την έρευνα αποτέλεσαν πενήντα οκτώ μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους. Ευρήματα: Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της έρευνας, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζονται αρκετά στο μοντέλο της ευέλικτης επιχείρισης του Atkinson, εφαρμόζοντας κατά μέσο όρο πάνω από τις μισές προτεινόμενες στρατηγικές εργασιακής ευελιξίας. Σε μια προσπάθεια αντίδρασης και προσαρμογής στο τεταμένο οικονομικό περιβάλλον, προχωρούν σε αναδιάρθρωση των καθηκόντων των εργαζομένων, στους οποίους αποφασίζουν να επενδύσουν, μέσω προγραμμάτων επανεκπαίδευσης. Παράλληλα, στα χρόνια της κρίσης, μειώσαν τις αμοιβές του προσωπικού, και προχώρησαν σε προσλήψεις χαμηλότερα αμοιβόμενου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ της αριθμητικής ευελιξίας και της απόδοσης της επιχείρισης. Εξετάζοντας την εφαρμογή γενικών πολιτικών οργανωτικής και διαχειριστικής ευελιξίας, βρέθηκε ότι οι οικονομικοί οργανισμοί στρέφονται κυρίως σε στρατηγικές ευελιξίας που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ βρέθηκαν σημαντικές αποδείξεις σχετικά με κινήσεις εξωστρέφειας (κίνηση προς νέες αγορές) και επένδυση σε νέες τεχνολογίες και διοικητικά συστήματα. Η επιλογή γενικής στρατηγικής ευελιξίας, σχετίζεται σημαντικά με το μέγεθος της επιχείρησης και την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. Πρωτοτυπία / Αξία: Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι μελετώνται οι απόψεις και οι στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του περιορισμένου αριθμού τους – ως προς το σύνολο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων - δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών. Από την άλλη, η αξία της έρευνας πηγάζει από τη διερεύνηση των πολιτικών ευελιξίας στην εργασία - σε επίπεδο επιχείρησης, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμα εμπειρικά στοιχεία, για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικών κλυδωνισμών.el
dc.format.extent102 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑπασχόληση -- Ελλάδαel
dc.subjectΕργασιακή πολιτική -- Ελλάδαel
dc.subjectΒιομηχανίες -- Ελλάδαel
dc.subjectΒιομηχανικές σχέσεις -- Ελλάδαel
dc.titleΟι αλλαγές στο περιεχόμενο της απασχόλησης και της εργασίας: η περίπτωση της Βιομηχανικής Ζώνης Ασπροπύργουel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒενιέρης, Δημήτρης
dc.contributor.committeeΦερώνας, Ανδρέας
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕυρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτικήel
dc.subject.keywordΑγορά εργασίαςel
dc.subject.keywordΕυελιξίαel
dc.subject.keywordΑριθμητική ευελιξίαel
dc.subject.keywordLabour marketel
dc.subject.keywordFlexibilityel
dc.subject.keywordNumerical flexibilityel
dc.description.abstracttranslatedPurpose: Ιinvestigation of the labour policies as they are implemented by medium and large sized firms, established in Aspropyrgos industrial region. Recording and identification of economic crisis results on companies’ working and the terms and content of dependent work of these business contracts. Investigate the extent and flexibility that characterize these companies. Design/Methodology/Approach: Using the positivism and the productive approach as launch pand, a quantitive survey was conducted. Data was collected by a structured questionnaire, which is based on scales and factors that are referred on previous studies of Isidor et al.(2014) and Campbell and Kamlani (1997). Also based on the questionnaire that was used by Wage Dynamic Network in 2008 (Keeney and Lawless,2010).The questionnaires was distributed through a web platform (Google drive) and via e – mail to medium and large sized firms, established in Aspropyrgo, according to ICAP Group’s recordings. The final sample is constituted by fifty eight (58) large and medium companies from all productive sectors with activity in Aspropyrgo. Finding: According to the main finding of the survey the medium and large sized firms seem to adapt quite the model of the flexible firm of Atkinson applying an average of more than half the proposed labor flexibility strategies. In an effort of response and adaptation to the tense economic environment proceed with restructuring of workers' tasks, who decide to invest through education programs. While in years of crisis the companies reduce the wages of staff and proceeded to recruit staff with less money.Pointed out that corellation was detected between the numerical flexibility and performance of the business. Examining the application of general organizational policies and operational flexibility found that financial institutions directed mainly at flexibility strategies relating to manpower while found considerable evidence with activity to new markets and investing in new technologies and administrative systems. Τhe general strategic flexibility option significantly correlated with the size of the company and the organized industrial action of workers. Originality /Value: The originality of the research stems from the fact that it focuses on views and strategies related to medium and large sized firms, which based on their limited number, in Greek reality are insufficiently investigated. On the other hand the value of research policy flexibility at a firm level can provide useful knowledge that could be used empirical elements for the efficient adaptation of business in times of economic crisis.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα