Show simple item record

Επιχειρησιακά Προγράμματα και η επίδρασή τους στους άξονες : «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

dc.contributor.advisorΑγαπητού, Χρύσα
dc.contributor.authorΚυριαζόπουλος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2017-11-29T15:35:16Z
dc.date.available2017-11-29T15:35:16Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3779
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έχει σκοπό την εμβάθυνση των εννοιών και τη σημασία τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και αναπτύσσεται στην εργασία αυτή, εξετάζει την επίδραση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους άξονες: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου». Το κεντρικό ερώτημα που θα μελετηθεί δηλαδή, είναι αν είναι δυνατόν τα επιχειρησιακά προγράμματα να επηρεάσουν διαρθρωτικά την τοπική οικονομία και την απασχόληση και το εσωτερικό περιβάλλον του Οργανισμού. Εξετάζονται οι Δήμοι που εδρεύουν στον ευρύτερο χώρο του Ν. Αττικής. Η μεθοδολογία της ανάπτυξης είναι αρχικά μελέτη της βιβλιογραφίας και του νομικού πλαισίου των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στη συνέχεια η έρευνα βασίστηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο έγινε η απαραίτητη συλλογή στοιχείων, η επεξεργασία και ανάλυσή τους καθώς και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο αυτό, που απευθύνθηκε σε έμπειρα στελέχη Δήμων, κυρίως του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, μέσω ερωτήσεων 7βάθμιας κλίμακας Likert, στράφηκε σε 66 Δήμους που εδρεύουν στον ευρύτερο χώρο της Αττικής και επέστρεψε 41 απαντήσεις. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο έλαβαν χώρα οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας των διατεταγμένων κλιμάκων μέτρησης του ερωτηματολογίου, ενώ το δεύτερο στάδιο αφορά τη στατιστική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια στηρίζεται σε μοντέλο παλινδρόμησης, το οποίο εξετάζει τη σχέση και συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις όπως έχουν διατυπωθεί στην παρούσα έρευνα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού η ύπαρξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συντάχθηκαν επηρεάζουν θετικά τους άξονες: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου». Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, κρίνονται πολύ σημαντικά καθώς επιφέρουν συμπεράσματα για τη βέλτιστη διοίκηση των Δήμων, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις για ευρύτερη διοικητική πρακτική. Παρ’ όλους τους περιορισμούς, που όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσαν να απουσιάζουν από την παρούσα έρευνα, με σημαντικότερο τον σχετικά μικρό αριθμό του δείγματος αυτής συγκριτικά με ολόκληρο των πληθυσμό των Δήμων της Ελλάδος, εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα για τη δυναμική των παραγόντων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα οφέλη που αποκομίζονται από την ύπαρξή τους στους Δήμους. Όσον αφορά την εκπόνηση τόσο του θεωρητικού όσο και του ερευνητικού μέρους της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, αρθρογραφία όσο και διαδικτυακές πηγές.el
dc.format.extent52el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΟικονομική ανάπτυξηel
dc.titleΕπιχειρησιακά Προγράμματα και η επίδρασή τους στους άξονες : «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμουel
dc.title.alternativeOperational Programs and their impact on the axes: “Local Economy and Employment” and “Improving the Administrative Capacity and the Financial Situation of the Municipalityel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΆξονες επιχειρησιακών προγραμμάτωνel
dc.subject.keywordΕπιχειρησιακά προγράμματαel
dc.description.abstracttranslatedThe present work is part of the broader research field of the Operational Programs and aims to deepen the concepts and their significance. More specifically, the research carried out and developed in this paper examines the impact of the Operational Programs on the axes "Local Economy and Employment" and "Improvement of the Administrative Capacity and the Financial Situation of the Municipality". The central question that will be studied is whether it is possible for business plans to have a structural effect on the local economy and employment and the internal environment of the Agency. Municipalities located in the wider area of Attica are being examined. The development methodology is initially a study of the bibliography and the legal framework of the operational programs, and then the survey was based on a structured questionnaire, in which the necessary data collection, processing and analysis was carried out and the conclusions were drawn. This questionnaire, addressed to experienced municipal officials, mainly the Planning and Development Department, through Likert's queries, turned to 66 Municipalities located in the wider area of Attica and returned 41 responses. The data collected were analyzed in two stages. In the first stage the validity and reliability checks of the ordered measuring scales were carried out, while the second stage concerns the statistical analysis. More specifically, the analysis of the data obtained from the questionnaires is based on a regression model, which examines the relationship and correlation between the independent and dependent variables. The results obtained confirm the research cases as formulated in this research. In particular, it was found that at the local government, the existence of Operational Programs that have been drafted has a positive influence on the axes: "Local Economy and Employment" and "Improvement of the Administrative Capacity and the Financial Situation of the Municipality". The results are considered very important as they lead to conclusions for the optimal management of the Municipalities, which in some cases can constitute proposals for wider administrative practice. In spite of all the limitations that naturally could not be absent from the present survey, more importantly the relatively small number of this sample compared to the entire population of the Municipalities of Greece, valuable conclusions were drawn regarding the dynamics of the Operational Programs' Benefits derived from their existence in the Municipalities. As regards both the theoretical and the research part of the work, foreign and Greek bibliography, articles and online sources were used.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα