Show simple item record

Διδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΑΕ10). Απόψεις καθηγητών Γυμνασίων και Λυκείων

dc.contributor.advisorΤσιναρέλης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΣύρμα, Νίκη
dc.date.accessioned2018-05-25T10:03:31Z
dc.date.available2018-05-25T10:03:31Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4212
dc.description.abstractΟι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης είναι ένας θεσμός που επιδιώκει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Ευθύνη των εκπαιδευτικών και του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι η μετατροπή των σχολείων σε μια κοινότητα αλληλοεπηρεαζόμενων προσώπων, μέσα στην οποία όλοι συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης. Ο μαθητικός πληθυσμός των γενικών σχολείων παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Περιλαμβάνει κυρίως παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και παιδιά που λειτουργούν με γενικές δυσκολίες μάθησης, καθώς και παιδιά με αισθητηριακές μειονεξίες και με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία είναι δύσκολος. Για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που συναντούν στο καθημερινό τους έργο χρειάζονται συνεχή κατάρτιση και υποστήριξη από την πολιτεία και την κοινωνία. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την συνεκπαίδευση. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης για την αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε η απουσία έρευνας πάνω στις στάσεις των εκπαιδευτικών θετικών μαθημάτων, ως ξεχωριστή ομάδα καθηγητών, καθώς τα μαθήματα που διδάσκουν απαιτούν από τους μαθητές έναν συνδυασμό γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η δημοσκόπηση με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική επαφή, σε 25 σχολεία του νομού Αττικής, σε 250 εκπαιδευτικούς και επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 126. Τα ερωτηματολόγια, ( 1η και 2η έκδοση ), κατασκευάστηκαν στη λογική της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Από την ανάλυση παραγόντων βρέθηκε ότι η μέτρηση της στάσης των εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από έξι συνιστώσες. Συγκεκριμένα από τους κινδύνους κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, τη διάθεση αποδοχής βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης, την επαγγελματική αυτεπάρκεια, τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση, τα συναισθήματα των παιδιών κατά την συνεκπαίδευση και τη διαφορά που προκύπτει λόγω δυσλεξίας ή δυσαριθμησίας. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά ουδέτερη στάση ως προς την συνεκπαίδευση. Μόνο στις συνιστώσες της αποδοχής βοήθειας και των συναισθηματικών ωφελειών των παιδιών κατά την συνεκπαίδευση διαμορφώνουν θετική στάση. Δεν διαπιστώθηκε να επηρεάζονται οι στάσεις τους από το φύλο τους, ούτε από τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν (γυμνάσιο – λύκειο). Δεδομένης της θετικής τους στάσης ως προς την αποδοχή βοήθειας από τον σύμβουλο και το διευθυντή και ως προς τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών, θεωρώ ότι η ουδέτερη στάση τους στους υπόλοιπους παράγοντες οφείλεται σε δικούς τους φόβους, άγνοια και κούραση. Το διαπιστώνω αυτό συνδυάζοντας την στάση που προκύπτει ότι έχουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και εμπειρικά από τα λεγόμενά τους κατά την επαφή μας την περίοδο διανομής των ερωτηματολογίων. Τα λεγόμενά τους σχετίζονταν με την ανυπαρξία προετοιμασίας τόσο των ιδίων όσο και του σχολικού περιβάλλοντος για την υποδοχή και την ένταξη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Εκδήλωσαν άγνοια χειρισμού των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης σε επίπεδο τρόπου διδασκαλίας. Δήλωσαν κουρασμένοι και εξουθενωμένοι από τις πολλαπλές αναθέσεις μαθημάτων που τους δίνονται και από τα πολυπληθή τμήματα με τα οποία δουλεύουν. Θεωρούν δύσκολο υπό τέτοιες συνθήκες να λειτουργήσει με σωστό τρόπο η συνεκπαίδευση και ανησυχούν μήπως το κομμάτι της συνεκπαίδευσης λειτουργήσει αρνητικά κατά την αξιολόγησή τους.el
dc.format.extent152 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠαιδιά με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα – Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΜαθησιακές δυσκολίεςel
dc.subjectΔάσκαλοι παιδιών με ειδικές ανάγκες -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΔιδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΑΕ10). Απόψεις καθηγητών Γυμνασίων και Λυκείωνel
dc.title.alternativeL' insegnamento degli alunni con Difficoltà di apprendimento specifiche. I punti di vista di insegnanti nelle scuole secondarieel
dc.title.alternativeTeaching students with specific learning difficulties. Teachers’ opinions who work in the secondary schoolsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.committeeΠαπαπέτρου, Σάββας
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΕιδικές μαθησιακές δυσκολίεςel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικοίel
dc.description.abstracttranslatedSchools of general education are an institution that seeks to develop the personality of children, to improve their skills and abilities, their training, their participation in the production process and their equitable social development. The teachers and the director of a school have responsibility to transform school into a community of interacting individuals, in which all work together to achieve the aims of education. The student population in general schools vary widely. They include mostly typical children, but it also include functional children with general learning difficulties, children with sensory impairments and children with specific learning difficulties. The role of teachers in schools is difficult. In order to cope with the difficulties they encounter in their daily work, they need continuous training and support from the state. An important factor that affects the quality of the educational process is the attitudes of teachers regarding to the inclusion. This research attempts to explore the attitudes of secondary school teachers of science courses for the pedagogy of inclusion of students with and without learning difficulties. It was observed, through the literature review, the absence of research on the attitudes of teachers of science courses, as a separate group of teachers as they teach courses require students to combine language and mathematical skills. The method which was chosen in this study is the survey using written questionnaires. The questionnaires were distributed through personal contact, in 25 schools in Attica, to 250 teachers and 126 returned the questionnaires completed. The questionnaires (1st and 2nd edition) were built on a five-level Likert scale. From the factor analysis was found that measurement of the attitudes of teachers is divided into six components: risks when implementing inclusive education, acceptance of support of the director and the consultant on issues relating with the practice of inclusive education, professional self-efficacy, teachers’ emotions in inclusive education, childen’s emotions in inclusion and difference between dyscalculia and dyslexia. From the analysis of the questionnaires was found that teachers generally have a neutral attitude towards inclusion. Only in the components of accepting support and emotional benefits of children in inclusive, keep a positive attitude. It was not found the attitudes to be influenced by gender or by the school they belong to(high school, junior high school). Based on their positive attitude towards accepting support from the consultant and the director and the emotional benefits of children, I think that their neutral attitude to the other components is due to their own fears, ignorance and fatigue. I find it out by combining the attitude that they have from the processing of the questionnaires and by their own words in our contact during the distribution of the questionnaires. Their own words associated with the lack of preparation of themselves and the of the school environment in order to include the children with specific learning difficulties. They claimed ignorance handling children with specific learning difficulties at teaching level. They feel tired and exhausted from the multiple assignments courses that are given and by the numerous departments they work with. They find difficult under such circumstances to function properly the inclusive education and they worry about the relation between the implementation of the inclusive education and their own evaluation.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα