Show simple item record

Ενεργοποίηση Γονέων μέσω του ΣΑΔΕΠΕΑΕ στην Αριθμητική, σε Μαθητή με Ήπια Νοητική Καθυστέρηση

dc.contributor.advisorΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.authorΣκούρτας, Βασίλειος
dc.date.accessioned2018-06-06T09:19:14Z
dc.date.available2018-06-06T09:19:14Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4373
dc.description.abstractΣύμφωνα με το ανθρωποκεντρικό πολυδιάστατο μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), τα προσαρμοσμένα παιδαγωγικά προγράμματα με την ενεργοποίηση των γονέων αποτελούν κατάλληλες εφαρμογές, που μπορούν να μειώσουν τα προβλήματα των ατόμων που απορρέουν από την κατάσταση αναπηρίας και/ή τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). Οι ‘θυρίδες ακρόασης’ στην Ιταλία, οι ‘δομημένες συναντήσεις’ στην Αγγλία, αλλά και επικαιροποιημένες έρευνες με βάση το βίωμα των γονέων, ανέδειξαν δυνατότητες ενεργοποίησης των γονέων, μέσα από την ισότιμη επικοινωνία και δομημένη συνεργασία. Σκοπός της έρευνας, ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων του ΣΑΔΕΠΕΑΕ να υποστηρίξει αποτελεσματικά στις αριθμητικές δεξιότητες παιδιά με ήπια νοητική καθυστέρηση, ενεργοποιώντας τους γονείς. Ακολουθήθηκε μεικτή μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, σε μελέτη περίπτωσης παιδιού 8 ετών με ήπια νοητική καθυστέρηση, εφαρμόσαμε ΣΑΔΕΠΕΑΕ με έμφαση στην αριθμητική, συλλέγοντας ποιοτικά δεδομένα κατά τη διάρκεια συμμετοχικής παρατήρησης 152 ωρών, μέσα από την μεθοδολογία της ειδικής διδακτικής, της παρατήρησης, της παρέμβασης και 22 συναντήσεις με τους γονείς. Επίσης, συλλέξαμε ποιοτικά δεδομένα, μέσα από συνεντεύξεις με σύμβουλο ειδικής αγωγής, ειδικό παιδαγωγό και εκπαιδευτικό γενικής αγωγής και ποσοτικά δεδομένα με ερωτηματολόγιο, προσεγγίζοντας τις εμπειρίες 34 γονέων και εκπαιδευτικών. Με βάση την πολυδιάστατη ανάλυση των αποτελεσμάτων, επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι η ενεργοποίηση γονέων διευκολύνεται εφαρμόζοντας ένα ΣΑΔΕΠΕΑΕ, βελτιώνει τις επιτεύξεις μαθητή με ήπια νοητική καθυστέρηση και ότι το ΣΑΔΕΠΕΑΕ υποστηρίζει αποτελεσματικά τόσο το μαθητή όσο και τον γονεϊκό ρόλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, επικυρώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης για τη χώρα μας, ενός ανοικτού και δομημένου πλαισίου ενίσχυσης της ενεργοποίησης των γονέων, παράλληλα με το ΣΑΔΕΠΕΑΕ.el
dc.format.extent131 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑριθμητική -- Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια) -- Προγράμματα δραστηριοτήτων -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΓονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΕνεργοποίηση Γονέων μέσω του ΣΑΔΕΠΕΑΕ στην Αριθμητική, σε Μαθητή με Ήπια Νοητική Καθυστέρησηel
dc.title.alternativeMobilitazione dei genitori tramite il MISIPISIcBES in aritmetica, nel caso di un alunno con Lieve Ritardo Mentaleel
dc.title.alternativeMobilising parents through TISIPfPSEN in arithmetic, in the case of a pupil with Mild Mental Retardationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαχριστόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΣΑΔΕΠΕΑΕel
dc.subject.keywordΕνεργοποίηση γονέωνel
dc.subject.keywordΉπια νοητική καθυστέρησηel
dc.subject.keywordΑριθμητικήel
dc.description.abstracttranslatedAccording to the multidimensional anthropocentric model on approaching disability in the context of Special Education, customised educational programs that activate parents are suitable implementations that can reduce the problems arising from the disability and/or the Special Educational Needs (SEN). The “listening spaces” in Italy and the “structured conversations” in England, as well as updated surveys based on the experience of parents, highlighted the potential for parents' activation through equal communication and structured cooperation. The aim of the research was to explore the capacities of the TISIPfPSEN to effectively support the numerical skills of children with mild mental retardation, by activating parents. A mixed methodology was followed. Specifically, in a case study of an 8-year-old child with mild mental retardation, we implemented TISIPfPSEN focusing on arithmetic, collecting qualitative data during participatory observation over 152 hours, through the methodology of special teaching, observation, intervention and 22 meetings with parents. Furthermore, we collected qualitative data through interviews with a special education counselor, a special education teacher and a general education teacher and quantitative data through a questionnaire, approaching the experiences of 34 parents and teachers. Based on the multidimensional analysis of the results, we fully confirmed that the activation of parents is facilitated by implementing a TISIPfPSEN, that it improves the achievements of pupils with mild mental retardation and that the TISIPfPSEN effectively supports both the pupil and the parental role. According to the research results, we confirm the prospects for the development of an open and structured framework for enhancing parents' activation alongside the TISIPfPSEN in our country.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα