Show simple item record

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Γλωσσικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής στην Ειδική Τεχνική Εκπαίδευση

dc.contributor.advisorΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.authorΣμυρνή, Ιφιγένεια
dc.date.accessioned2018-06-07T09:54:47Z
dc.date.available2018-06-07T09:54:47Z
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4412
dc.description.abstractΗ διαφοροποιημένη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής στην Ειδική Τεχνική Εκπαίδευση Στην παρούσα εργασία, ερευνάται η διαφοροποιημένη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής στην Ειδική Τεχνική Εκπαίδευση. Στις υποθέσεις ερευνητικής εργασίας θα διερευνηθούν τα εξής: i. αν υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία με έμφαση τις γλωσσικές δεξιότητες μαθητή με ΔΕΠ, ii. με ποιο τρόπο και κατά πόσο οι διδακτικές διαφοροποιήσεις διευκολύνουν την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, και iii. αν η διαφοροποιημένη γλωσσική διδασκαλία κατά πόσο και πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η έρευνα διεξάγεται στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία είναι μεικτή, αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και ταυτοποιείται με την πρακτική άσκηση, και την μελέτη περίπτωσης μαθητή με διάγνωση (DSM-IVTR) για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με συμμετοχική παρατήρηση για 206 ώρες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις παρατηρήσεις είναι η εμπειρική παρατήρηση του μαθητή, οι πίνακες της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης ΛΕΒΔ (Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων), το ΠΑΠΕΑ (Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής), οι παρατηρήσεις για τις γενικές και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και οι διδακτικοί στόχοι (ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα) που αφορούν στις γλωσσικές δεξιότητες. Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις από όλους τους εμπλεκόμενους με το μαθητή ενήλικες, με έμφαση τον εκπαιδευτικό που παρευρίσκεται δίπλα στο μαθητή, βασισμένη σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες. Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια μικρής κλίμακας με βάση τις υποθέσεις στο εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό του σχολείου του μαθητή, καθώς και στη μητέρα του. Η επεξεργασία, η ανάλυση των δεδομένων και η ταξινόμησή τους πραγματοποιείται με το πρόγραμμα Excel και τη μέθοδο των πολλαπλών αναλύσεων, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε πίνακες και γραφήματα.el
dc.format.extent119 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤεχνική εκπαίδευση -- Ελλάδαel
dc.subjectΤεχνική εκπαίδευση -- Κοινωνικές πτυχέςel
dc.subjectΕιδική εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΔιαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότηταςel
dc.titleΗ Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Γλωσσικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής στην Ειδική Τεχνική Εκπαίδευσηel
dc.title.alternativeL’ insegniamento differenziato delle competenze linguistiche in alunni con Disturbi da Deficit de Attenzione nella scuola Speciale Educazione Technicael
dc.title.alternativeThe differentiated teaching language skills to students with Attention Deficit Disorders in Special Vocational and Technical Educationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαχριστόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΑραβανή, Ευαγγελία
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΔιαφοροποιημένη διδασκαλίαel
dc.subject.keywordΓλωσσικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΔιαταραχές ελλειματικής προσοχήςel
dc.subject.keywordΕιδική Τεχνική Εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΥπερκινητικότηταel
dc.description.abstracttranslatedThe differentiated teaching language skills to students with Attention Deficit Disorders in Special Vocational and Technical Education The present study focuses on the differentiated teaching of linguistics skills to students with Attention Deficit Disorders in the field of Specialised Technical Education. More specifically, the research seeks to provide answers to the following questions: i. Is it really necessary to differentiate the teaching of linguistic skills so that it will meet the needs of students with Attention Deficit Disorder? ii. In which way and to what extent teaching differentiations facilitate the development of linguistic skills? iii. How and to what degree differentiated teaching can be effective? The research context in question is Special Education. As far as the research methods concerned a mixed-method approach including quantitative and qualitative research methods is considered more appropriate in our case, and there has also been a case study of a student diagnosed with Attention Deficit Disorder (DSM –IV-TR). The data deriving from the specific methods are collected by means of participant observation of 206 hours. The research tools used in the specific research involve the empirical observation of the student , the Tables of informal educational evaluation including Control Lists of basic skills, the Analytical Programme implemented in Special Education, the observations regarding general and more specific learning difficulties as well as the teaching goals associated with linguistic skills (annual, monthly, weekly, daily teaching programme). Moreover, semi-structured interviews will be employed involving all those adults associated with the student, with emphasis placed upon the teacher who is mainly responsible for the teaching procedure. Τhe specific interviews are based on thematic guidelines concerning the linguistic difficulties. In addition, questionnaires of small scale will be administered based on the research questions and distributed to the teachers, the special staff of the school, as well as to the mother. The analysis of data and their classification will be materialized by EXCEL and the method of multiple analysis and the results will be presented in tables and graphs.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα