Show simple item record

Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων επαγγελματιών υγείας σχετικά με το ζήτημα της δωρεάς ιστών και οργάνων

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΔούλου, Αγγελική
dc.date.accessioned2018-06-19T08:56:19Z
dc.date.available2018-06-19T08:56:19Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4537
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι περισσότεροι δωρητές οργάνων προέρχονται από περιοχές κρίσιμης φροντίδας όπως η Εντατική Θεραπεία, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και οι χειρουργικές αίθουσες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εντοπίζουν πιθανούς δότες και δωρητές. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το ζήτημα της δωρεάς ιστών και οργάνων. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 226 επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονταν στο Γ.Ν.Καλαμάτας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Μπακάλης και Θεοδωρακοπούλου, το οποίο περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις. Ο δείκτης συνάφειας του ερωτηματολόγιου βρέθηκε Cronbach a = 0,787. Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 226 επαγγελματίες υγείας ηλικίας 42 έτη, απόφοιτοι ΑΤΕΙ (44,2%), έγγαμοι (67,3%) με τέκνα (73,9%). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν περισσότερα από 10 έτη υπηρεσίας (71,6%) και ήταν νοσηλευτές (45,6%). Το 82% του δείγματος θα δεχόταν να γίνει δωρητής οργάνων, κυρίως επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να σωθεί μία άλλη ζωή και γιατί εάν θεωρηθούν κλινικά νεκροί πιστεύουν ότι δεν θα έχει νόημα να συντηρούνται με μηχανική αναπνοή. Τα κυριότερα αίτια για τη μη δωρεά οργάνων ήταν ο φόβος και η απουσία εμπιστοσύνης για τη διαδικασία λήψης οργάνων. Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες γνώριζαν λόγω επαγγέλματος τι προβλέπει η νομοθεσία για τις μεταμοσχεύσεις και τη λήψη οργάνων από κλινικά νεκρούς ασθενείς. Το 15,9% των συμμετεχόντων είχαν παρακολουθήσει πως γίνονται οι δοκιμασίες ελέγχου νέκρωσης εγκεφαλικού στελέχους, ενώ το 79,6% δεν γνώριζαν ένα γίνονται σωστά οι δοκιμασίες ελέγχου νέκρωσης εγκεφαλικού στελέχους. Το 82% των συμμετεχόντων θα έδιναν τη συγκατάθεσή τους για λήψη οργάνων προς μεταμόσχευση εάν ήταν συγγενής βαρέως πασχόντως στη ΜΕΘ. Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες απάντησαν ότι είναι προτιμότερη η λήψη οργάνων από κάποιον εγκεφαλικά νεκρό (πτωματικό δότη) και οι υπόλοιποι από υγιείς συγγενείς. Οι συμμετέχοντες έδωσαν μεγάλη σημασία στη χρησιμότητα των μεταμοσχεύσεων, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη δοτών. Το 57,9% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζουν καθόλου τη νομοθεσία των μεταμοσχεύσεων. Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα να εκπαιδευτούν σχετικά με τη δωρεά οργάνων και τη νομοθεσία, ώστε να νιώθουν ασφάλεια και να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι θετικοί απέναντι στη δωρεά οργάνων γιατί η δική τους στάση επηρεάζει τη στάση των ασθενών και συγγενών.el
dc.format.extent117 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΙατρικό προσωπικόel
dc.subjectΔωρεά οργάνων, ιστών κ.λπ.el
dc.subjectMedical personnelel
dc.subjectDonation of organs, tissues, etc.el
dc.titleΔιερεύνηση γνώσεων και στάσεων επαγγελματιών υγείας σχετικά με το ζήτημα της δωρεάς ιστών και οργάνωνel
dc.title.alternativeInvestigation of health care professionals' knowledge and attitudes about the issue of tissue and organ donationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠρεζεράκος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΤζαβέλλα, Φωτεινή
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΕπαγγελματίες υγείαςel
dc.subject.keywordΔωρεά οργάνωνel
dc.subject.keywordΓνώσειςel
dc.subject.keywordΣτάσειςel
dc.subject.keywordΑπόψειςel
dc.subject.keywordHealth care professionalsel
dc.subject.keywordOrgan donationel
dc.subject.keywordKnowledgeel
dc.subject.keywordAttitudesel
dc.subject.keywordOpinionsel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Most of organ donors come from critical care areas such as Intensive Care, Emergency Departments, and surgical rooms. Therefore, it is important that health care professionals recognize, manage and identify potential donors. Aim: The aim of this study was to investigate the knowledge and attitudes of health care professionals on the issue of tissue and organ donation. Methodology: This is a cross-sectional study. The sample of the study consisted of 226 health care professionals who work in general hospital of Kalamata. We used the questionnaire of Bakalis and Theodorakopoulou, which includes 22 questions. The Cronbach a of the questionnaire was 0.787. Results: Totally, 226 health care professionals aged 42 years, ATEI graduates (44.2%), married (67.3%) and having children (73.9%) participated in this study. Most participants had more than 10 years of work (71.6%) and were nurses (45.6%). 82% of the sample would accept to be an organ donor, mainly because they believe that another life can be saved, and because if they are thought to be clinically dead they believe it will not make sense to be maintained by mechanical breathing. The main causes for non-organ donation were fear and lack of confidence in the organ harvesting process. Less than half of the participants were knowledgeable about the transplantation and organ donation legislation of clinically dead patients. 15.9% of the participants had observed the brain stem necrosis testing, while 79.6% did not know whether the brain stem necrosis test was performed correctly. Nearly half of respondents supported it is preferable to receive organs from a brain-dead person and the rest from healthy relatives. Participants gave great importance to the usefulness of transplants, highlighting in particular the lack of donors. 57.9% of participants are not aware of transplant legislation at all. Conclusions: It is important for health care professionals in Greece to be trained in organ donation and legislation to feel safe and participate in the process. Health care professionals should be positive about donating organs because their attitudes affect the attitude of patients and relatives.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα