Show simple item record

Η αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2019 των Δήμων της Ελλάδας

dc.contributor.advisorΑγαπητού, Χρύσα
dc.contributor.authorΜπουλέρου, Μαρία
dc.date.accessioned2018-07-10T08:40:29Z
dc.date.available2018-07-10T08:40:29Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4772
dc.description.abstractΗ στρατηγική της Ευρώπης για Πολιτική Συνοχής συνδέεται άρρηκτα με τον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό της Ελλάδας, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό ρόλο των Δήμων. Σύμφωνα με την 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής “τα ΕΔΕΤ θα επενδύσουν περισσότερο στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, καθώς γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό ότι χωρίς χρηστή διακυβέρνηση δεν μπορούν να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και περιφερειακή οικονομική σύγκλιση.” Οι Δήμοι, όμως, δεν συμβάλουν ισότιμα στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, διαχείριση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα, ενώ απαιτείται σε περιόδους κρίσης να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, να επιλύσουν κρίσιμα προβλήματα και να αξιοποιήσουν διαθέσιμες ευκαιρίες. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία σχεδιασμού στρατηγικής και άσκησης πολιτικών. Στο Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) αναφέρεται ρητά η υποχρέωση όλων των Δήμων (325) για την εκπόνηση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και των αντίστοιχων Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης αυτού (άρθρο 266). Μέχρι το Νοέμβριο του 2017, μόνο 77 από τους 325 δήμους της ελληνικής επικράτειας είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους. Η εργασία αυτή πραγματεύεται την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους ελληνικούς ΟΤΑ α' βαθμού, τη σύνδεση τους με τη καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και τη συμβολή τους στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός αυτής είναι να αναδείξει την ελλιπή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών Δήμων, να αξιολογήσει το βαθμό αξιοποίησης τους και να εντοπίσει εκείνους τους παράγοντες στην εσωτερική λειτουργία που τον επηρεάζουν. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο σύνολο όλων των ελληνικών Δήμων με Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2014-2019 έως και τον Ιανουάριο του 2018, καθώς και καλές πρακτικές τόσο στον διεθνή, όσο και στον ελλαδικό χώρο που αναδεικνύουν τη αναγκαιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.el
dc.format.extent110el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠεριφερειακός προγραμματισμόςel
dc.subjectΤοπική ανάπτυξηel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση προσωπικούel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΗ αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2019 των Δήμων της Ελλάδαςel
dc.title.alternativeEvaluating the Implementation of the Operational Programs 2014-2019 of the Municipalities of Greeceel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΤοπικός αναπτυξιακός προγραμματισμόςel
dc.subject.keywordΥλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Δήμωνel
dc.subject.keywordΕργαλεία διοίκησηςel
dc.subject.keywordΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.description.abstracttranslatedCohesion Policy and the Europe 2020 Strategy are closely linked to Greece's local development agenda, enhancing role development of the Municipalities. According to the 6th report on economic, social and territorial cohesion, “ESIF will invest more in strengthening administrative capacity because of a growing understanding that without good governance, high growth rates and regional economic convergence cannot be achieved." Municipalities, however, do not contribute equally to planning, programming, administration and implementation of Cohesion Policy in Greece, and they should , in times of crisis, to respond to new challenges, solve critical problems and seize the right opportunities. Operational Programs are precious tools for strategic planning and policy-making. The Kallikrates Program (Law 3852/2010) explicitly mentions the obligation of all Municipalities (325) to draw up a Five-Year Operational Program and its respective Annual Action Plans (Article 266). Until November 2017, only 77 of 325 municipalities in Greece have fully developed official Operational Programs. This thesis deals with implementation, monitoring and evaluation of Operational Programs of Greek Municipalities, their connection with Managment By Objectives and contribution to Management of Human Resources. The purpose of this thesis is to present the insufficient implementation of the Operational Programs of the Greek Municipalities, evaluate their performance and identify the internal factors that affect them. This thesis presents the results of the research that took place in all Greek Municipalities with official Operational Programs for the period 2014-2019 until January 2018, as well as International and Greek best practices that emphasize the necessity of municipal Operational Programs.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα