Show simple item record

dc.contributor.advisorΒαχαβιώλος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΧριστάκου, Γεωργία
dc.date.accessioned2019-11-26T13:15:26Z
dc.date.available2019-11-26T13:15:26Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5342
dc.description.abstractΜε την παρούσα εργασία επιχειρείται να εξεταστούν οι οικοδομικοί περιορισμοί που προβλέπονται από τη βυζαντινή νομοθεσία, εν πολλοίς συνέχισαν να ισχύουν κατά την μεταβυζαντινή περίοδο αλλά ακόμα και τις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Με αυτό τον τρόπο, η οργάνωση του σημερινού δομημένου χώρους συνδέεται στενά, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, με τους οικοδομικούς κανονισμούς της εποχής εκείνης, γεγονός που προσδίδει περισσότερο ενδιαφέρον στην εργασία αυτή. Ας σημειωθεί, μάλιστα, ότι, ενώ σήμερα οι οικοδομικοί περιορισμοί τροποποιούνται συχνά, με στόχο άλλοτε τον εκσυγχρονισμό τους και άλλοτε για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους πολιτικοοικονομικούς σκοπούς, αντιθέτως οι μεταβολές στην οικοδομική νομοθεσία ήταν ελάχιστες κατά τη βυζαντινή περίοδο. Αν σήμερα επιχειρούσαμε οποιαδήποτε απόπειρα αναπαράστασης των οικιστικών χωρών - πόλεων εκείνης της εποχής, θα έπρεπε να στηριχθούμε κυρίως στη σχετική νομοθεσία, όπως μας παραδίδεται από τις βυζαντινές πηγές δικαίου, τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα ή ακόμα και από εικαστικές απεικονίσεις (τοιχογραφίες κτλ). Ωστόσο, οι βυζαντινές πηγές δικαίου αποτελούν την καλύτερη πηγή, για να γνωρίσουμε και κυρίως να κατανοήσουμε τους σχετικούς περιορισμούς. Αν και τέτοιοι περιορισμοί απαντούν σε αρκετά τέτοια κείμενα, ωστόσο η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως σε μία και μόνο τέτοια πηγή, στο ’’Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος’’ του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου (14ος αι.). Πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια συλλογής και ταξινόμησης της ύλης του αστικού δικαίου, με σκοπό να αποτελέσει την κύρια πηγή του βυζαντινού αστικού δικαίου. Ο Αρμενόπουλος χρησιμοποίησε για τη σύνταξη του έργου αυτού τις δυο Συνόψεις των Βασιλικών, Μεγάλη και Μικρή, τον Πρόχειρο Νόμο, Νεαρές διατάξεις του Λέοντα και μεταγενέστερων αυτοκρατόρων έως το 1180, τις Ροπές, την Πείρα, το Επαρχιακό Βιβλίο του Λέοντα και το Πόνημα του Ατταλειάτη που περιλαμβάνεται στη Μικρή Σύνοψη. Ακόμα, περιλαμβάνει τη συλλογή των νομών του Ιουλιανού Ασκαλωνίτη που κυρίως θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή. Η δομή της εργασίας αποτελείται από τρία κύρια κεφάλια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχουν εισαγωγικά στοιχεία για την Εξάβιβλο και για τον συγγραφέα της, τον Κωνσταντίνο Αρμενόπουλο, και για το πολύτιμο έργο του. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάλυση των οικοδομικών περιορισμών, όπως αναφέρονται στο Β’ βιβλίο, στον 4ο τίτλο ‘’περί καινοτομιών’’. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε επικεντρωθεί στο κατά πόσο οι ανώτεροι οικοδομικοί περιορισμοί αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι οικοδομικοί περιορισμοί που με διατάγματα και νόμους επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων μετά την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων.el
dc.format.extent95 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑρμενόπουλος, Κωνσταντίνος, 1320-1380 -- Εξάβιβλοςel
dc.subjectΔίκαιο, Βυζαντινό -- Χειρόγραφαel
dc.subjectΑστικό Δίκαιο -- Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Πηγέςel
dc.subjectΒυζαντινή Αυτοκρατορία -- Κτήρια, κατασκευές κ.λπ. -- Πηγέςel
dc.subjectΠολεοδομία -- Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Πηγέςel
dc.titleΚανόνες Δόμησης στην Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλουel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑνδρειωμένος, Γιώργιος
dc.contributor.committeeΜονιού, Δήμητρα
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΒυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμόel
dc.subject.keywordΟικοδομικοί περιορισμοίel
dc.subject.keywordΕξάβιβλοςel
dc.subject.keywordΚωνσταντίνος Αρμενόπουλοςel
dc.subject.keywordΒυζαντινή νομοθεσίαel
dc.subject.keywordΔομημένος χώροςel
dc.subject.keywordΒυζαντινές πηγές δικαίουel
dc.subject.keywordΒυζαντινό αστικό δίκαιοel
dc.subject.keywordBuilding Restrictionsel
dc.subject.keywordHexabiblosel
dc.subject.keywordConstantine Harmenopoulosel
dc.subject.keywordByzantine Lawel
dc.subject.keywordStructured Spaceel
dc.subject.keywordByzantine Sources of Lawel
dc.subject.keywordByzantine Civil Lawel
dc.description.abstracttranslatedThe present project attempts to examine the building restrictions provided for by Byzantine law, largely continuing during the post-Byzantine period and even in the first decades after the establishment of the modern Greek state. In this way, the organisation of today's structured area is closely linked, at least to some degree, with the building regulations of that time, which makes this project more interesting. It should be noted, however, that although today building restrictions are frequently amended, sometimes with the aim of modernising them and sometimes to meet specific political and economic goals, changes in building legislation were minimal during the Byzantine period. If today we made any attempt to represent the settlements - cities of that time, we would have to rely mainly on relevant legislation, as provided by Byzantine sources of law, related archaeological findings, or even pictorial paintings (wall paintings etc.). However, Byzantine sources of law are the best source to know and above all to understand the limitations involved. Although such restrictions are found in several such texts, the present work focuses mainly on one single source, "Draft Laws or Hexabiblos" by Constantine Harmenopoulos (14th century). It is a systematic effort to collect and classify the material of civil law, with the aim of it being the main source of Byzantine civil law. To compile this project, Harmenopoulos used the two Synopses of the Basilikas, the Great and the Small one, the Draft Law, the New laws of Leo and Later Emperors up to 1180, the Slaves, the Experience, the Book of the Prefect of Leo, and the Ponema of Attaleiates which is included in the Small Synopsis. It also includes the collection of Julian Ascalonite's laws that will be used primarily for this project. The structure of the project consists of three main chapters. In the first chapter there are introductory details about the Exavivlos and its author, Constantine Harmenopoulos, and his valuable work. The second chapter discusses and analyses the building constraints, as mentioned in Book 2, in the 4th heading "On Innovations". In the third chapter, we focus on whether the higher building restrictions were the basis on which the building restrictions were laid down by decrees and laws during the first years after the founding of the newly established Greek state. The project concludes with the conclusion.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα