Show simple item record

dc.contributor.advisorΑντωνίου, Αγγελική
dc.contributor.authorΠετροπούλου, Ελπίδα
dc.date.accessioned2021-06-23T10:09:47Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6018
dc.description.abstractΗ διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις κοινωνίες σε τακτική βάση και με την ευκαιρία σημαντικών γεγονότων που έχουν λάβει χώρα. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εργασία διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: Στην εισαγωγή, η οποία αναλύει τις βασικές έννοιες της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δεύτερη ενότητα αναλύει την έρευνα που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ κοινωνικής συνοχής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να είναι ένα μέσο επίτευξης κοινωνικής συνοχής με διαφορετικούς τρόπους: Δημιουργώντας μια αφήγηση που ενσωματώνει διαφορετικές ιστορικές πτυχές και δεν παραλείπει τις ιστορίες των αποξενωμένων ανθρώπων, έτσι ώστε να αισθάνονται ότι οι ιστορίες τους ακούγονται. Ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των μειονοτήτων στα μουσεία (και γενικά την πολιτιστική κληρονομιά) και προστατεύοντας την άυλη κληρονομιά τους. Λαμβάνοντας μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι κάθε χώρας συμμετέχουν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινότητες και τις ανάγκες τους κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου, και υιοθετώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω (και όχι από την κορυφή προς τα κάτω) · Η δημιουργία ενός σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης δεν είναι βιώσιμη χωρίς την ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής. Στην ενότητα 3, αναλύονται ευρωπαϊκά έργα, τα οποία εξετάζουν τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινωνικής συνοχής. Τα ακόλουθα έργα συζητήθηκαν για τους σκοπούς του κεφαλαίου: 1) Το έργο «Πολιτιστική κληρονομιά και κοινωνική συνοχή» του Imre Kovách, 2) Το έργο SO CLOSE, 3) Το MEMEX: Μνήμες και εμπειρίες για πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης χωρίς αποκλεισμούς, 4) Συνεργασία όπερας για ένα έργο κοινωνικού μετασχηματισμού, 5) Πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής, συμμετοχής και ένταξης μέσω της πολιτιστικής δέσμευσης (SPICE), 6) Το έργο UNREST, 7) Ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνική συνοχή και την ποικιλομορφία των τοπικών κοινοτήτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 8) Το έργο CrossCult, 9) Το πρόγραμμα Science4Refugees και 10) Το πρόγραμμα MED. Στην ενότητα 4 παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί κρατικοί κανονισμοί / λευκές βίβλοι / εκθέσεις που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής συνοχής. Στην πέμπτη ενότητα, συνοψίζονται οι βασικές αρχές που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ενώ στην ενότητα 6 γίνεται σύγκριση της τρέχουσας κατάστασης με παρόμοια γεγονότα του παρελθόντος. Ο σκοπός αυτής της σύγκρισης είναι να τονίσει τη δύναμη του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.el
dc.format.extent102el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.subjectΠολιτιστική κληρονομιά -- Κοινωνικές απόψειςel
dc.titleSocial cohesion through cultural heritageel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΖαχαριάς, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΚαμάρα, Αφροδίτη
dc.contributor.departmentΤμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterCultural Heritage Materials and Technologiesel
dc.subject.keywordΚοινωνική συνοχή, Πολιτιστική κληρονομιά, Κοινωνική ένταξη μειονοτήτων, Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής από την ΕΕ, Πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ, Social cohesion, Cultural heritage, Social integration of minorities, Strengthening EU social cohesion, EU cultural heritageel
dc.description.abstracttranslatedMaintaining social cohesion is an issue that has preoccupied societies on a regular basis and on the occasion of important events that have taken place. Maintaining social cohesion has been considered to be achieved in many ways. This paper addresses the link between social cohesion and cultural heritage. The work is structured in the following chapters: In the introduction, which analyzes the basic concepts of social cohesion and cultural heritage. The second section analyzes research that has dealt with the link between social cohesion and cultural heritage. From all the above, it is evident that cultural heritage can be a means of achieving social cohesion in different manners: By creating a narrative which incorporates different historical aspects and does not omit the stories of disenfranchised people, so that they feel that their stories are heard. By encouraging the active participation of minorities in museums (and cultural heritage in general) and by safeguarding their intangible heritage. By taking measures to ensure that each country’s youth take part in the safeguarding of the cultural heritage. By taking into account the local communities and their needs when planning the management of a place’s cultural heritage, and by adopting a bottom-up (rather than a top-down) approach; creating a sustainable management plan is not viable without the active participation and interest of the local residents. In the section 3, European projects are analyzed, which examine the relationship between cultural heritage and social cohesion. The following projects were discussed for the purposes of the chapter: 1) The Imre Kovách “Cultural heritage and social cohesion” project, 2) The SO CLOSE project, 3) The MEMEX: MEMories and EXperiences for inclusive digital storytelling project, 4) The Opera co -creation for a social transformation project, 5) The Social cohesion, Participation, and Inclusion through Cultural Engagement (SPICE) project, 6) The UNREST project, 7) The role of cultural heritage in social cohesion and diversity of local communities and in sustainable development of rural areas, 8) The CrossCult project, 9) The Science4Refugees project and 10) The MED program. Section 4 presents the most important state regulations / white papers / reports created by the European Union to enhance cultural heritage and social cohesion. In the fifth section, the basic principles presented in the previous chapters are summarized, while in section 6 a comparison of the current situation with similar events of the past is made. The purpose of this comparison is to emphasize the power of the role of cultural heritage in enhancing social cohesion.el
dcterms.embargoTerms3 yearsel
dcterms.embargoLiftDate2024-06-22T10:09:47Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record