Show simple item record

Η ενίσχυση της Κριτικής Σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της Δραματικής Τέχνης: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Ε' Δημοτικού

dc.contributor.advisorΛενακάκης, Αντώνης
dc.contributor.authorΝασιόπουλος, Νικόλαος
dc.date.accessioned2021-11-22T09:52:56Z
dc.date.available2021-11-22T09:52:56Z
dc.date.issued2021-10
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6303
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει εάν και κατά πόσο η εφαρμογή μιας σειράς διδακτικών προγραμμάτων με τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού μπορεί να καλλιεργήσει τις δεξιότητες της Κριτικής Σκέψης των μαθητών. Σε θεωρητική βάση, η Κριτική Σκέψη εξετάζεται ως στάση που συναπαρτίζεται από μια σειρά δεξιοτήτων (Τσιάρας, 2005 ˙ Ματσαγγούρας, 2005). Οι δεξιότητες αυτές είναι η επαγωγική σκέψη, η αφαιρετική σκέψη, ο έλεγχος αξιοπιστίας, η παρατήρηση και η διατύπωση υποθέσεων. Στην παραπάνω λογική βασίστηκε και η εκπόνηση της ερευνητικής διάστασης της παρούσας διπλωματικής. Επιλέχθηκε ο σχεδιασμός και διεξαγωγή 12 εργαστηρίων Εκπαιδευτικού Δράματος στην Ε΄ τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου Ηλείας που ήταν και η πειραματική ομάδα. Η Ε΄ τάξη ενός γειτονικού σχολείου αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Το ερευνητικό δείγμα ήταν συνολικά 54 μαθητές, 28 στην ομάδα ελέγχου και 26 στην πειραματική. Τα 12 εργαστήρια παρέμβασης που πραγματοποιήθηκαν βασίστηκαν στις θεματικές κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Ε’ Δημοτικού. Οι διαδικασίες της έρευνας βασίζονται στο οιονεί πειραματικό σχέδιο, πραγματοποιώντας έλεγχο πριν και μετά την παρέμβαση. Ως προς την αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των μαθητών επιλέχθηκε μια προσαρμοσμένη εκδοχή της Κλίμακας Cornell Class-Reasoning Test (Form X). Τα ερευνητικά δεδομένα στη συνέχεια επεξεργάστηκαν από το λογισμικό πρόγραμμα SPSS και αναλύθηκαν επίσης από τις επιλεγμένες ποιοτικές μεθόδους της έρευνας. Το ημερολόγιο του ερευνητή αποτέλεσε την βασική ποιοτική καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων ενώ ο Κριτικός Φίλος λειτούργησε συμπληρωματικά. Συμπερασματικά, η έρευνά μας ανέδειξε πως η εφαρμογή προγράμματος βασισμένο στις τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος και συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας πράγματι αναπτύσσει ορισμένες δεξιότητες που συναπαρτίζουν την Κριτική Σκέψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την προηγούμενη σχετική βιβλιογραφίαel
dc.format.extent148el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕκπαιδευτικό δράμαel
dc.subjectΚριτική Σκέψηel
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.titleΗ ενίσχυση της Κριτικής Σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της Δραματικής Τέχνης: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Ε' Δημοτικούel
dc.title.alternativeThe enhancement of Critical Thinking in history through dramatic art: An action research on fifth grade studentsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσιάρας, Αστέριος
dc.contributor.committeeΚατσής, Αθανάσιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Θεατρικών Σπουδώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Καλών Τεχνώνel
dc.contributor.masterΔραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learningel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικό Δράμα, Κριτική Σκέψη, Ιστορία Ε’ Δημοτικού, Ειονεί Πειραματικό Σχέδιοel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this research is to investigate whether and to what extent the application of a series of didactic programs with Educational Drama techniques in the context of the History of the Elementary School can cultivate the Critical Thinking skills of the students. On a theoretical basis, Critical Thinking is examined as an attitude that consists of a series of skills (Tsiaras, 2003˙ Matsagouras, 2007). These skills are inductive thinking, abstract thinking, reliability testing, observation and hypothesis making. The elaboration of the research dimension of the present diploma was based on the above logic. The design and conduct of 12 Educational Drama workshops in the 5th grade of an Primary School of Ilia, which was also the experimental group, was selected. The 5th grade of a neighboring school was the control group. The research sample was a total of 54 students, 28 in the control group and 26 in the experimental group. The 12 intervention workshops that took place were based on the thematic chapters of the history textbook of the 5th grade. The research procedures are based on the quasi-experimental design, performing a test before and after the intervention. An adapted version of the Cornell Class Reasoning Test (Form X) was chosen to assess students' Critical Thinking. The research data were then processed by the SPSS software program and also analyzed by the selected qualitative research methods. The researcher's diary was the basic quality record of the research data while the Critical Friend functioned as a complement. In conclusion, our research showed that the implementation of a program based on the techniques of Educational Drama and specifically in the subject of History actually develops certain skills that make up Critical Thinking. The results of the research confirm the previous relevant literatureel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα