Show simple item record

ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

dc.contributor.advisorΜπαγάκης, Γεώργιος
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
dc.date.accessioned2021-11-30T10:05:16Z
dc.date.available2021-11-30T10:05:16Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6325
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 013073 cdel
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκε η Δια Βίου Μάθηση με τον Δήμο που θέλει να Μαθαίνει. Η ηγεσία ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης αν συνδεθεί με την ηγεσία για την μάθηση, τότε μπορεί να διαμορφώσει μια δημοτική ηγεσία για την Δια Βίου Μάθηση. Η Διεθνής στρατηγική, θεωρεί πως η Δια Βίου Μάθηση, είναι το κλειδί της ασφαλούς εισόδου των πολιτών σε ένα απρόβλεπτο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO, για την ενίσχυση αυτής της στρατηγικής, δημιούργησε το Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν “Learning Cities”. Εντός του Δικτύου, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να Μάθουν να Μαθαίνουν, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους εμπειρίες και καλές πρακτικές, για την μάθηση των πολιτών. Κάθε δήμος, έχει την δική του ταυτότητα, την δική του εστίαση, για την διαμόρφωση του “μηχανισμού” που θα επιτρέψει παροχή του αγαθού της Δια Βίου Μάθησης. Η περιγραφική -αφηγηματική μελέτη περίπτωσης της Κορίνθου, απαντά στον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη πόλη, με την βοήθεια του Πανεπιστημίου, εντάχθηκε στις Πόλεις που Μαθαίνουν. Διερευνά από τρεις πηγές: α) αρχειακό υλικό του δήμου, β) την επιστημονική έρευνα για τον δήμο γ) τις συναντήσεις της δημοτικής αρχής με φορείς, σε συνδυασμό με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, την ιστοεξερεύνηση και την βιβλιογραφία, την υφιστάμενη κατάσταση της Κορίνθου και των επιθυμητών κατευθύνσεων μάθησης από την τοπική κοινωνία. Απαντά: α) στο “πως” νοηματοδοτεί ένας δήμος την ένταξή του στο Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν, β) για τον κοινό προσανατολισμό της ηγεσίας του δήμου με την ηγεσία για την μάθηση, και γ) για την επιστημονική μέθοδο, με στοιχεία έρευνας δράσης, που διαμόρφωσε την στρατηγική του δήμου για την Δια Βίου Μάθηση, στους Πυλώνες της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Ο τρόπος ένταξης της Κορίνθου, είναι μια επιστημονικά μεθοδευμένη, με οκτώ βήματα, σε τρεις σπειροειδείς διερευνητικούς- κατευθυντικούς- αναστοχαστικούς κύκλους συναντήσεων, φορέων και δήμου με την επιστημονική μονάδα. Η παρούσα μελέτη μπορεί να γενικευτεί μόνο νατουραλιστικά, γιατί επιχειρεί μια βαθιά ποιοτική προσέγγιση, με εξαντλητική και πολυδιάστατη ανάλυση των πηγών και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, της διαδικασίας ένταξης ενός μεσαίου ελληνικού Δήμου, στις Πόλεις που Μαθαίνουν.el
dc.format.extent301el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕκπαιδευτική ηγεσία -- Ελλάδαel
dc.subjectΣυνεχιζόμενη εκπαίδευση -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση ενηλίκων -- Ελλάδαel
dc.subjectΣχολικοί διευθυντές -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαιδευτική αλλαγή -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση και κράτος -- Ελλάδαel
dc.subjectUnesco
dc.titleΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙel
dc.title.alternativeLEADESHIP FOR LEARNING AND THE MUNICIPALITY THAT LEARNSel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΦωτόπουλος, Νίκος
dc.contributor.committeeΚαρακατσάνη, Δέσποινα
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκησηel
dc.subject.keywordΔήμος, Ηγεσία για την Μάθηση, Δια Βίου Μάθηση, Πόλη που Μαθαίνει,el
dc.subject.keywordmunicipality, leadership for learning, lifelong learning, city learningel
dc.description.abstracttranslatedAbstract: This diploma thesis presents the way in which lifelong learning was linked to the municipality that wants to learn. The leadership of a local government agency if linked to leadership for learning, then it can shape a municipal leadership for lifelong learning. The international strategy, considers that lifelong learning is the key to the safe entrance of citizens into an unpredictable socio-economic environment. The UNESCO lifelong learning institute to strengthen this strategy, created the global city network that learn:” learning cities”. Within the network, local communities can learn how to learn, exchanging experiences and good practices, to learn citizens. Each municipality has its own identity, its own focus, to shape the “mechanism” that will allow for the provision of lifelong learning.The descriptive-case, like the case that we are studying, the case of Corinth, responds to how this city, with the help of the university, joined the cities they learn. It explores from three sources: a) municipality’s archival material, b) scientific research on municipality, c)municipal authority meetings, combined with city council decisions, history and literature, the current situation of Corinth and desired learning guidelines from local community. Answers: a) in how a municipality integrate its integration into the city network they learn, b) the common orientation of the leadership of the municipality with leadership for learning and c) for the scientific method, with action research, which has shaped the municipality’s strategy for lifelong learning, the pillars of education, culture and tourism. The way that Corinth is integrated, is a scientifically methodical, with eight steps, in three spiral exploratory-directional reconstruction of meetings, bodies and municipality with the scientific unit. This study can only generally generalize netting, because it attempts a deep quality approach, with an exhaustive and multidimensional analysis of sources and documentation of the results, the integration process of a medium Greek municipality, to the Learning Cities.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα