Show simple item record

An Archaeometric study of the ceramic findings from the coastal structures of Kolona, Aegina

dc.contributor.advisorΖαχαριάς, Νικόλαος
dc.contributor.authorΖαμπέτογλου, Αλεξάνδρα
dc.date.accessioned2021-12-07T08:09:50Z
dc.date.issued2021-10
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6380
dc.description.abstractΗ θέση ¨Παραλία Κολώνας¨ βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού της Αίγινας σε παρόχθια τοποθεσία. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αρχαιομετρική ανάλυση συνόλου δειγμάτων από τα πρώτα στάδια της ανασκαφής στη θέση. Τα πρώτα αυτά δείγματα περιλάμβαναν έξι κεραμικά και ένα μεταλλικό θραύσμα από τις ανεσκαμμένες δομές. Το χρονολογικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη θέση είναι ευρύ ωστόσο με βάση την κεραμική μπορεί να οριστεί από την Αρχαϊκή έως την Ύστερη Ρωμαϊκή ή Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Η ανασκαφή στην παράκτια θέση έφερε στην επιφάνεια τρεις ανοιχτές κατασκευές- λεκάνες ή αλλιώς πίθοι που περικλείονται από τρεις χαμηλούς τοίχους και έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Επιπλέον επιφανειακή έρευνα στη περιοχή επιβεβαίωσε την ύπαρξη παραπάνω όμοιων με αυτή δομών ενισχύοντας την άποψη ότι πρόκειται για κάποια μορφή οργανωμένου εργαστηριού. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν προς μελέτη αποτελούνταν από τρία δείγματα πίθων, δυο κεραμίδια, δείγμα δαπέδου της κατασκευής και ένα μεταλλικό από επιφανειακή έρευνα. Η μελέτη έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Η ανάλυση των δειγμάτων περιελάμβανε μακροσκοπική μελέτη των χαρακτηριστικών τους σε συνδυασμό με μικροσκοπική ανάλυση με τη χρήση LED μικροσκοπίου που οδήγησε σε αποτελέσματα σχετικά με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων όπως το χρώμα και συγκεκριμένα για τα κεραμικά την κατηγορία κοκκομετρίας, πόρων και εγκλεισμάτων. Σε δεύτερο επίπεδο τα δείγματα υποβλήθηκαν σε χημική ανάλυση με τη χρήση SEM-EDS (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης με Φασματοσκοπία Διασποράς Ενέργειας ) με σκοπό να αναγνωριστεί η χημική τους σύσταση και να συλλεχθούν πληροφορίες ώστε να κατανοήσουμε τη χρήση της θέσης. Η μικροσκοπική ανάλυση των κεραμικών κατέληξε στη δημιουργία μίας ομάδας κεραμικής που περιλάμβανε τα δείγματα πίθων ενώ τα υπόλοιπα δείγματα παρέμειναν αυτόνομα με βάση χαρακτηριστικά όπως το χρώμα και η ταξινόμηση κοκκομετρίας, πόρων και εγκλεισμάτων τους. Η εξέταση της χημικής τους σύστασης οδήγησε σε διαφορετική κατηγοριοποίηση , με τα δύο δείγματα πίθων να συνδέονται με τα δύο κεραμίδια και σημειώνοντας τα υπόλοιπα δείγματα, του επιπλέον πίθου και του δαπέδου, ως έκτοπα. Η ύπαρξη τριοξειδίου του θείου (SO3) στο κεραμικό υλικό διερευνήθηκε περεταίρω καθώς και διείσδυση του θαλασσινού αλατιού σε αυτό. Τέλος, το μεταλλικό δείγμα αναγνωρίσθηκε ως σκωρία σιδήρου. Όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη μικροσκοπική και χημική ανάλυση διασταυρώθηκαν με αρχαιολογικά δεδομένα από άλλες δημοσιευμένες μελέτες παρόμοιων ανεσκαμμένων δομών και δημιουργήθηκε μια αρχική υπόθεση χρήσης του χώρου που υποβλήθηκε στο τέλος της μελέτης συνοδευόμενη από προτάσεις για ενίσχυση της έρευνας του εν λόγω εργαστηρίου στο μέλλον.el
dc.format.extent71el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΚεραμική -- Ανάλυσηel
dc.subjectΚεραμική, Αρχαία -- Ελλάδα -- Αίγινα (Νησί)el
dc.subjectΑρχαιομετρία -- Ελλάδα -- Αίγινα (Νησί)el
dc.titleAn Archaeometric study of the ceramic findings from the coastal structures of Kolona, Aeginael
dc.title.alternativeΑρχαιομετρική ανάλυση των δειγμάτων κεραμικής από τις παράκτιες δομές στην Κολώνα Αίγιναςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚαλαμαρά, Παρασκευή
dc.contributor.committeeΠαλαμάρα, Ελένη
dc.contributor.departmentΤμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterCultural Heritage Materials and Technologiesel
dc.subject.keywordΠαραλία Κολώναςel
dc.subject.keywordΑίγιναel
dc.subject.keywordΚεραμικήel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσηςel
dc.subject.keywordΦασματοσκοπία Διασποράς Ενέργειαςel
dc.subject.keywordΤριοξείδιο του Θείουel
dc.subject.keywordΠλύσιμο υφασμάτωνel
dc.subject.keywordΑρχαιομετρική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΑρχαϊκή- Ύστερη Ρωμαϊκήel
dc.subject.keywordΣκωρία σιδήρουel
dc.subject.keywordΕργαστήριο καθαρισμού υφασμάτωνel
dc.subject.keywordCoast of Kolonael
dc.subject.keywordAeginael
dc.subject.keywordCeramicsel
dc.subject.keywordScanning Electron Microscopy (SEM)el
dc.subject.keywordEnergy Dispersive Spectroscopy (EDS)el
dc.subject.keywordSulfur trioxide (SO3)el
dc.subject.keywordFulling processel
dc.subject.keywordArchaeometrical analysisel
dc.subject.keywordArchaic- Late Romanel
dc.subject.keywordIron slagel
dc.subject.keywordFullery- Fullonicaeel
dc.description.abstracttranslatedThe site ‘Coast of Kolona’ is situated in the northwest coast of the island of Aegina in close proximity to the shore. The subject of the present thesis is the archaeometric analysis of an assemblage produced from the initial stage of excavations on the site. The first samples that were examined included six ceramic and one metal sample from the excavated structures. The chronologic frame that correlates to the site is broad- based on the pottery it can be dated from the Archaic to the Late Roman or Early Byzantine period. The excavation at the coastal site resurfaced three open tub structures, characterised also as pithoi, that are surrounded by three low walls while they come in contact to each other. Additional survey in the surrounding area confirms the existence of other similar structures, a fact that could attest to an extended activity in the form of an organized workshop. The assemblage that was collected for analysis comprised of three pithoi samples, two tiles, a sample from the floor of this workshop and a metallic survey sample. The research took place at the Laboratory of Archaeometry of the University of the Peloponnese in Kalamata. The examination of the samples included macroscopic examination of their characteristics with additional microscopic analysis with the use of LED that produced results on the external features of the samples such as their surface colour and especially for the ceramics the characterization of the properties of coarseness, porosity and standard identification of the inclusions. At the second stage, samples were subjected to chemical examination with the use of SEM-EDS technique in order to identify their chemical composition and to collect information that could establish an outcome regarding the use of the particular site. The microscopic examination of the ceramics generated one distinct fabric group for the pithoi fragments while placing the rest as autonomous, based on the colour of their clay fabric, the coarseness, porosity and characterization of the inclusions. The examination of their chemical composition established a somewhat different grouping, uniting the two pithoi samples with the two tiles and marking as outliers only the third pithos fragment and the part of the mosaic flooring. The presence of SO3 in the ceramic fabrics is examined further while the penetration of sea salt is also discussed. The metal sample was recognized as an iron slag. All information gathered from the microscopic and chemical analysis is correlated to archaeological data from other known excavated structures that resemble the workshop in question and an initial hypothesis for the use of the particular site is submitted at the end in addition to possible suggestions that could enhance the examination of the nature of the workshop in the future.el
dcterms.embargoTerms3 yearsel
dcterms.embargoLiftDate2024-12-06T08:09:50Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα