Show simple item record

Δυναμική απεικόνιση της προόδου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

dc.contributor.advisorΚουτσούκης, Νικήτας - Σπύρος
dc.contributor.authorΚορωνιάδης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2021-12-11T08:51:48Z
dc.date.available2021-12-11T08:51:48Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6400
dc.description.abstractΗ Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει αξίες και έχει κοινούς στόχους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής υφίστανται συνθήκες οι οποίες ενσωματώνουν στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ατζέντας 2030 και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε σημαντικούς μετασχηματισμούς. Τέτοιου είδους πολύπλοκοι μετασχηματισμοί δεν μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε χώρα αυθαίρετα και μεμονωμένα, αλλά απαιτείται κινητοποίηση σε εθνικό ,περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ατζέντα 2030 αποτελεί τον οδικό χάρτη που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα έθνη του κόσμου θα επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη μέσω μίας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση της προόδου για κάθε στόχο των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με την παρουσίαση των επιδόσεων που έχουν οι χώρες μέσω στατιστικής συμπερασματολογίας τα τελευταία έτη, συγκρίνονται οι αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας την ομαδοποίηση των κρατών σε συστάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Για την υποστήριξη της ανάλυσης χρησιμοποιούνται η μέθοδος CRISP-DM , εξισώσεις μέτρησης απόδοσης και κανονικοποίησης αποτελεσμάτων, ανάλυση χρονοσειρών και ανιούσα ιεραρχική ομαδοποίηση. Προκύπτουν επίσης οι τιμές των στόχων και των υποστόχων που μπορούν να επιτευχθούν έως και το έτος 2030, με βάση την ανάλυση τάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητα και τον αντίκτυπο που έχουν οι πίνακες ελέγχου για την παρουσίαση πληροφοριών και αποτελεσμάτων, ένα κεφάλαιο της εργασίας αφιερώνεται στις βασικές αρχές των στατικών και δυναμικών οπτικών αναπαραστάσεων. Τα συμπεράσματα για κάθε κατηγορία αποσκοπούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και ως εργαλείο για νέες επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με την ατζέντα 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.el
dc.format.extent75el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/*
dc.subjectΑειφόρος ανάπτυξηel
dc.subjectΒιώσιμη ανάπτυξηel
dc.subjectΠεριβαλλοντική πολιτικήel
dc.subjectΦυσικοί πόροιel
dc.titleΔυναμική απεικόνιση της προόδου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωσηel
dc.title.alternativeProgress dashboard of the Sustain Development goals in European Unionel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΧουντάλας, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΦακιολάς, Ευστάθιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεωνel
dc.subject.keywordΑνάλυση χρονοσειρώνel
dc.subject.keywordΑτζέντα 2030el
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή ολοκλήρωσηel
dc.subject.keywordCRISP-DMel
dc.subject.keywordΒασικοί δείκτες απόδοσηςel
dc.subject.keywordΙεραρχική ανάλυση συστάδωνel
dc.subject.keywordΟπτικοποίηση δεδομένωνel
dc.subject.keywordΣτόχοι βιώσιμης ανάπτυξηςel
dc.description.abstracttranslatedThe European Union represents values and has common goals. For a long time, conditions have been at the heart of European policy that incorporate sustainable development. In order to implement the agenda 2030 effectively and achieve the sustainable development goals, member states need to make significant transformations. Such complex transformations cannot be implemented by each country arbitrarily and individually, but mobilization is required at national, regional and global level. Agenda 2030 is the roadmap that sets out how the nations of the world will achieve sustainable development through an integrated environmental, social and economic policy. The aim of this thesis is to analyze the progress for each target of the 27 member states of the European Union. Along with the presentation of the performance of countries through statistical inference in recent years, changes over time are compared, allowing the grouping of states into clusters with common characteristics. The CRISP-DM method, performance measurement and results normalization equations, time series analysis and ascending hierarchical cluster analysis are used to support the results. Targets that can be achieved up to the year 2030 are also obtained, based on the trend analysis. Given the popularity and impact that dashboards have for presenting information and results, one chapter is devoted to the basic principles of static and dynamic visual representations. The conclusions for each category are intended to contribute to the decision-making process as well as a tool for new scientific research related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα