Show simple item record

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α . Η περιπτωσιολογική μελέτη του Δήμου Τοπείρου.

dc.contributor.advisorΧαζάκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜουμτζής, Μόδεστος
dc.date.accessioned2022-01-19T13:46:53Z
dc.date.available2022-01-19T13:46:53Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6426
dc.description.abstractΗ ταχύρρυθμη και διαρκής εξέλιξη της κοινωνίας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών έχει δημιουργήσει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στους δημόσιους οργανισμούς προκυμμένου ο πολίτης να εξυπηρετείται αμεσότερα και ποιοτικότερα. Για να γίνει εφικτή η υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, πρέπει να γίνει η εφαρμογή των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία νέα φιλοσοφία μάνατζμεντ που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού ως σύνολο και απαιτεί την συμμετοχή όλων σε όλα. Κύριος στόχος της είναι η ικανοποίηση του πολίτη και η συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών διαδικασιών του οργανισμού. Με την παρούσα διπλωματική επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Τοπείρου σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών της ΔΟΠ, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων με την επεξεργασία και ανάλυση των οποίων να προταθούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις βελτίωσης, οι οποίες θα συνδράμουν σημαντικά στο μετασχηματισμό του Δήμου Τοπείρου σε έναν οργανισμό παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας που θα ακολουθηθεί αποτελείται από την αναζήτηση, τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών όπως αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και σε πρωτογενή τομέα με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από το σύνολο των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών του Δήμου. Η σκοπιμότητα της εργασίας συνίσταται στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, στη διαπίστωση της ποιότητας της τρέχουσας ηγεσίας καθώς και στην κατανόηση του καίριου ρόλου που καλείται να πραγματοποιήσει στην προώθηση και καθιέρωση μίας κουλτούρας ποιότητας στον οργανισμό με σκοπό την παροχή αυξημένων ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.el
dc.format.extent111el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΤοπική Αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση ολικής ποιότηταςel
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.titleΗ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α . Η περιπτωσιολογική μελέτη του Δήμου Τοπείρου.el
dc.title.alternativeTotal Quality Management as a development tool in first degree local authorities. The case study of the Municipality of Topeiros.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΝτόκας, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΣπυρομήτρος, Ελευθέριος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΔιοίκηση Ολικής Ποιότηταςel
dc.subject.keywordΔημόσιος Τομέαςel
dc.subject.keywordΟ.Τ.Α Α βαθμούel
dc.subject.keywordΠοιότηταel
dc.subject.keywordΑνώτερα Διοικητική Στελέχηel
dc.subject.keywordΔιαδικασία μετάβασηςel
dc.subject.keywordΔήμος Τοπείρουel
dc.description.abstracttranslatedThe fast-paced and constant development of society in combination with the increasing demand of citizens for more effective and efficient provision of services has created the need of reformation in public sector bodies in order the citizen to be served directly and qualitatively. In order this implementation to be feasible as referred before, the principles of total quality management must be put into practice. The total quality management is a new management philosophy that aims at the improvement of the quality and the efficiency of an organization as a whole and it requires everyone’s participation in everything. The main goal is the citizen’s satisfaction and the constant enhancement of the operational and productive procedures of the organization. With the current senior thesis, the aim is to depict the subordinate state of the municipality of Topeiros regarding the implementation of the principles of the total quality management, in order to gather data with the processing and the analysis of which general and overall guidelines and proposals of improvements to be proposed that they will contribute significantly to the municipality reformation in a new organization of service provision of higher quality to the citizens. The methodology of the following assignment implementation consists of the research, collection and data processing and information as well as the completion of a questionnaire of the principal members of the municipality. The expediency of this assignment is highly recommended for the record of the subordinate state of the municipality, the ascertainment of the quality of the current leadership as well as the comprehension of the crucial role that should be made by it, the promotion and establishment of a culture quality in the organization with the aim of the provision increased quality services of citizens.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα