Show simple item record

Διερεύνηση ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής ατόμων με αναπηρία

dc.contributor.advisorΚαπρίνης, Στυλιανός
dc.contributor.authorΓεωργίου, Αγάπη
dc.date.accessioned2022-07-14T08:43:25Z
dc.date.available2022-07-14T08:43:25Z
dc.date.issued2022-07-12
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6738
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-243
dc.description.abstractΗ πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης, δεν λαμβάνουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες σχετικά με την αναπηρία τους και βιώνουν αποκλεισμό από την καθημερινή ζωή και τις αθλητικές δραστηριότητες. Η κατανόηση των ανασταλτικών παραγόντων αποτελεί κρίσιμο και αποφασιστικό παράγοντα για να μειωθούν οι λόγοι απομάκρυνσης των ατόμων με αναπηρία και να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε προγράμματα άθλησης και κινητικής αναψυχής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που εμποδίζουν, αναστέλλουν ή/και αποτρέπουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες. Το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν 143 άτομα με αναπηρία, τα οποία αναζητήθηκαν μέσω τυχαίας δειγματοληψίας. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Vasudevan, Rimmer & Kviz (2015) Barriers to Physical Activity Questionnaire for People with Mobility Impairments–BPAQ-MI. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους ανασταλτικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τους ενδοπροσωπικούς βρέθηκε ο παράγοντας της υγείας κυρίως έναντι των πεποιθήσεων / στάσεων απέναντι στη σωματική δραστηριότητα να έχει τον σημαντικότερο ρόλο. Τα ¾ του δηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα απαιτεί πολύ δουλειά / προσπάθεια / ενέργεια, τα 2/3 ανέφεραν ότι κουράζονται / εξαντλούνται, ενώ το 50% αισθάνεται πόνο όταν ασκείται. Αναφορικά με τις στάσεις/πεποιθήσεις, άνω του 50% αναφέρει ότι δεν έχουν το κίνητρο για να είναι σωματικά δραστήριοι, δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους, η άσκηση δεν είναι ευχάριστη και δεν έχουν δει θετικά αποτελέσματα. Σημαντικός και ο ρόλος του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Φιλικό Περιβάλλον: Ανασταλτικός παράγοντας επειδή (α) οι φίλοι τους δεν μιλούν για άθληση (70)%), δεν είναι σωματικά δραστήριοι (69%), δεν έχουν άλλο άτομο με αναπηρία σωματικά ενεργό (69%), δεν αποτελεί προτεραιότητα των φίλων τους (57%). Οικογενειακό Περιβάλλον: Ανασταλτικά γιατί τα μέλη της οικογένειας δεν είναι δραστήρια σωματικά (71%), δεν ενθαρρύνουν (67%), δεν αποτελεί προτεραιότητα τους (58%). Τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα ατόμων με αναπηρία είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Υπάρχει ανάγκη για προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνουν τη συνεχή συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητισμό.el
dc.format.extent114el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκεςel
dc.subjectΦυσική αγωγή για άτομα με ειδικές ανάγκεςel
dc.subjectΑθλητισμός για άτομα με διανοητικές αναπηρίες - Εκπαίδευσηel
dc.subjectΑθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες - Κοινωνικές απόψειςel
dc.subjectΑθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες - Κυβερνητική πολιτικήel
dc.subjectΑθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες - Έρευναel
dc.subjectSports for people with disabilitiesel
dc.subjectPhysical education for people with disabilitiesel
dc.subjectSports for people with mental disabilities - Trainingel
dc.subjectSports for people with disabilities - Social aspectsel
dc.subjectSports for people with disabilities - Government policyel
dc.subjectSports for people with disabilities - Researchel
dc.titleΔιερεύνηση ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής ατόμων με αναπηρίαel
dc.title.alternativeInvestigation of Constraints toward participation in sports and leisure activities of people with disabilitiesel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.committeeΣτρίγκας, Αθανάσιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (Α.μεΑ.)el
dc.subject.keywordΑθλητισμόςel
dc.subject.keywordΦυσική δραστηριότηταel
dc.subject.keywordΆτομα μα αναπηρίαel
dc.subject.keywordΚοινωνικά οφέληel
dc.subject.keywordΑνασταλτικοί παράγοντεςel
dc.subject.keywordSportsel
dc.subject.keywordPhysical activityel
dc.subject.keywordPeople with disabilitiesel
dc.subject.keywordSocial benefitsel
dc.subject.keywordBarriersel
dc.description.abstracttranslatedThe majority of people with disabilities do not have equal access to health care, education and employment opportunities, do not receive the required services related to their disability and are excluded from daily life and sports activities. Understanding inhibitors is a crucial and decisive factor in reducing the reasons for the removal of people with disabilities and enhancing their participation in exercise and motor recreation programs. The purpose of this study was to investigate the factors that prevent, inhibit and / or prevent the participation of people with disabilities in sports activities. The sample of the present study was 143 people with disabilities, who were sought through random sampling. The Barriers to Physical Activity Questionnaire for People with Mobility Impairments – BPAQ-MI by Vasudevan, Rimmer & Kviz (2015) was used for the research purposes. From the analysis carried out on the inhibitory factors and more specifically the intrapersonal ones, it was found that the health factor, mainly against the beliefs / attitudes towards physical activity, has the most important role. States that physical activity requires a lot of work / effort / energy, 2/3 reported that they are tired / exhausted, while 50% feel pain when exercising. Regarding attitudes / beliefs, more than 50% state that they are not motivated to be physically active, do not have confidence in their ability, exercise is not pleasant and they have not seen positive results. The role of the family and friendly environment is also important. Friendly Environment: Inhibiting factor because (a) their friends do not talk about sports (70)%), are not physically active (69%), do not have another person with a physical disability (69%), is not a priority for their friends (57%). Family Environment: Inhibitory because family members are not physically active (71%), do not encourage (67%), is not their priority (58%). Low levels of physical activity in people with disabilities are a complex and multifactorial phenomenon. There is a need for inclusive programs that encourage the continued participation of people with disabilities in sports.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα