Show simple item record

Διαχείριση οξέoς κοιλιακού άλγους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης για το έτος 2012

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΑσπιώτη, Ελένη
dc.date.accessioned2015-03-04T10:43:57Z
dc.date.available2015-03-04T10:43:57Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2301
dc.description.abstractΕισαγωγή: Το οξύ κοιλιακό άλγος είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης και νοσηλείας στο νοσοκομείο. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της διαχείρισης του οξέος κοιλιακού άλγους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Υλικό και μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 1017 ασθενείς ηλικίας >14 ετών, που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας -Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης με βασικό σύμπτωμα το κοιλιακό άλγος σε διάστημα ενός έτους (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τα αρχεία του νοσοκομείου και από τα βιβλία καταγραφής συμβάντων του ΤΕΠ. Σε όλους τους ασθενείς καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά του πόνου, τα κλινικά ευρήματα που προέκυψαν από την κλινική εξέταση, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε, η διάγνωση και η έκβαση. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 22 ενώ το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο α= 5%. Αποτελέσματα: Το 60,2% του πληθυσμού ήταν γυναίκες με μέση ηλικία τα 47,95 (+/22,838) έτη. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τον τόπο διαμονής και τα κλινικά ευρήματα, ενώ υπήρξαν στατιστικά σημαντικά διαφορές ως προς το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τα εργαστηριακά ευρήματα, την εντόπιση του πόνου και τη φαρμακευτική αγωγή. Οι γυναίκες ασθενείς υποβάλλονταν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε απεικονιστικό έλεγχο, ενώ οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εισαγωγής στο νοσοκομείο καθώς εμφάνισαν υψηλότερες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων, σακχάρου και SGOT. Το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν νοσηλεύτηκαν ήταν γυναίκες. Συμπεράσματα: Το κοιλιακό άλγος οδηγεί σημαντικό αριθμό ατόμων στο χώρο του ΤΕΠ, χωρίς απαραίτητα να πρόκειται για περιπτώσεις οξείας κοιλίας. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι σημαντική η διερεύνηση του κοιλιακού άλγους στο ΤΕΠ, προκειμένου να υπάρχει σωστή και ασφαλής διαχείριση του από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που θα εξασφαλίζει και τη βέλτιστη έκβαση των ασθενών. Ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος σε συνδυασμό με την στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή βρέθηκε ότι αποτελούν βασικά εργαλεία στη διαχείριση του κοιλιακού άλγους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.el
dc.format.extent84 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΚοιλία - Ασθένειεςel
dc.subjectΠόνος - Θεραπείαel
dc.subjectΙατρικά επείγοντα περιστατικάel
dc.subjectAbdomen - Diseasesel
dc.subjectMedical emergenciesel
dc.titleΔιαχείριση οξέoς κοιλιακού άλγους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης για το έτος 2012el
dc.title.alternativeAcute abdominal pain management in the emergency department of the General Hospital of Lakonia - Sparta’s Nursing Unit, year 2012el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.committeeΡόχας-Χίλ, Ανδρέα-Πάολα
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΟξεία κοιλίαel
dc.subject.keywordΆλγοςel
dc.subject.keywordΔιαχείρισηel
dc.subject.keywordΤμήμα επειγόντων περιστατικώνel
dc.subject.keywordAcute abdomenel
dc.subject.keywordPainel
dc.subject.keywordManagementel
dc.subject.keywordEmergency departmentel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Acute abdominal pain is a very common symptom causing patients to visit the emergency department and even being admitted to the hospital. Purpose: The purpose of this research was to investigate the management of acute abdominal pain in the emergency department of the general Hospital of Lakonia – Sparta’s Nursing Unit. Material and Method: The researched population consisted of 1017 patients of ages > 14 years old, who visited the emergency department of the General Hospital of Lakonia - Sparta’s Nursing Unit, referring to abdominal pain in one year (January 1st , 2012 - December 31st ,2012). The patients’ information was collected from the patients’ hospital files and the emergency department’s admission books. All patients’ demographic characteristics, pain characteristics, clinical findings that resulted from the clinical examination, laboratory and imaging findings, medication that was prescribed, diagnosis and outcome, were recorded. The statistical package IBM SPSS Statistics 22 was used for the data analysis while the statistical significance (a) was set to a=5%. Results: The 60.2% of the population were women with average age 47.95 (+/-22,838) years. There were not significant findings comparing patients’ location of living and their clinical findings, while on the other hand there were significant differences depending on the patient’s gender, ethnicity, age, laboratory findings, pain location and medication. Female patients underwent a large amount of imaging assessment much more often compared to male patients, while a large percentage of older male patients were admitted to the hospital, as they had higher white blood count levels, glucose levels and SGOT levels. The biggest percentage of patients that were not admitted was women. Conclusion: Abdominal pain is a symptom that leads a large number of patients to the emergency department without necessarily reflecting a case of acute abdominal pain. That is the reason why acute abdominal investigation by the emergency department is important, in order for the medical and nursing staff to appropriately manage the patient, so to succeed in the patient’s greatest outcome. The clinical and laboratory examination combined with appropriate medication for the patient’s diagnosis are proven to be basic tools for the successful management of the abdominal pain in the emergency department.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα