Εμφάνιση απλής εγγραφής

Ο θεσμός του συμπαραστάτη στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

dc.contributor.advisorΔρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.authorΠανταζόγλου, Αθανασία
dc.date.accessioned2018-03-26T12:33:59Z
dc.date.available2018-03-26T12:33:59Z
dc.date.issued2017-12-08
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3966
dc.description.abstractΟ Θεσμός του Συμπαραστάτη στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εισήχθη στη διαρθρωτική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού μόλις λίγα χρόνια πριν, με την ψήφιση και εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», καθιερώνοντας το «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στους δήμους και το «Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» στις περιφέρειες. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η διερεύνηση της αναγκαιότητας θέσπισης του θεσμού, της σκοπιμότητας και της αποστολής του, καθώς επίσης και ο τρόπος άσκησης του έργου του Συμπαραστάτη στην πράξη. Επιπρόσθετα, διερευνάται η αξιοποίηση και ανάδειξη του νεοεισερχόμενου θεσμού από τη διοικούσα αρχή των δήμων και των περιφερειών, η εξοικείωση των πολιτών με το θεσμό και ο βαθμός αποδοχής του ρόλου και του έργου του Συμπαραστάτη από τους υπαλλήλους και τους αιρετούς. Η παρούσα διπλωματική χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγισή του, η οποία διεξήχθη με τη σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίου, απευθυνόμενου στους εν ενεργεία Συμπαραστάτες, ως πρωτογενή πηγή πληροφοριών και στοιχείων. Από την εκπόνηση αυτής της εργασίας εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που ο συμπαραστάτης ασκεί το έργο του στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η αντίληψη αιρετών, υπαλλήλων και πολιτών για το νεοπαγή θεσμό. Το κυριότερο συμπέρασμα όλων συνοψίζεται στο γεγονός ότι ο θεσμός δεν αξιοποιείται στο βαθμό που δύναται από τους δήμους και τις περιφέρειες, ενώ οι λιγοστοί υποστηρικτές του προσπαθούν για την ενδυνάμωση και περαιτέρω νομική κατοχύρωση του.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΈλεγχοςel
dc.titleΟ θεσμός του συμπαραστάτη στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκησηel
dc.title.alternativeThe institution of ombudsman in local and regional governmentel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠουφινάς, Θωμάς
dc.contributor.committeeΛαζαρίδης, Θεμιστοκλής
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΠρόγραμμα Καλλικράτηςel
dc.subject.keywordΚακοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΕσωτερικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΠεριφερειακή αυτοδιοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedThe institution of the Ombudsman in Local and Regional Government was introduced to the structure of the Local Government of grade A΄ and B΄, only a few years ago, with the adoption and implementation of the “Kallikratis” program, by instituting the “Ombudsman of Local Citizen and Business” to the municipalities and the “Ombudsman of Citizen and Business” to the regions. The purpose of this analysis is to examine the necessity of establishing the institution, its feasibility and its mission, and the way of exercising the work of the Ombudsman in practice as well. In addition, this work analyses the exploitation and promotion of the Local Ombudsman by the administrative authority of the municipalities and the regions, the familiarization of the citizens with the institution and the degree of acceptance of the role and the work of the Ombudsman by the employees and the elected persons. This task is divided into two parts. The first part attempts a theoretical approach of the subject, while in the second part is presented the research approach, which was done by drafting and sending a questionnaire, addressed to the active Ombudsmen, as a primary source of information and data. From the elaboration of this work, useful conclusions were drawn about the way in which the Ombudsman exercises his work in the municipalities and regions of the country, as well as the perception of elected persons, officials and citizens about the new institution. The main conclusion is that the institution is not deployed to the extent that it can be done by the municipalities and the regions, while its few supporters are trying to strengthen the institution and its further legal enshrinement.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα