Show simple item record

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΑρώνη, Αδαμαντία
dc.date.accessioned2013-11-01T09:42:11Z
dc.date.available2013-11-01T09:42:11Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/637
dc.description.abstractΗ νεφρική νόσος αποτελεί μία χρόνια νόσο με σοβαρές επιπτώσεις στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ασθενών. Μία σημαντική διάσταση που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει την ΠΖ αυτών των ασθενών είναι ο πόνος τον οποίο είναι πολύ πιθανό να βιώσουν, με δεδομένη την ανάπτυξη πολλαπλών συνοδών νοσημάτων καθώς και τη χρονιότητα της νόσου. Η σημασία της ΠΖ και της αυτοδιαχείρισης του πόνου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) και την έκβαση της θεραπείας. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση του πόνου που ένιωθαν οι ασθενείς με ΧΝΝ, που υποβάλλονταν σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας με αιμοκάθαρση καθώς και η αξιολόγηση της ΠΖ τους. Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 230 ασθενείς με ΧΝΝ που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε τέσσερις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) Νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο του 2013. Ως εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας ζωής και του πόνου χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Missoula-VITAS Quality of Life Index -MVQOLI και Pain Self-Efficacy Questionnaire -PSEQ αντίστοιχα. Επίσης καταγράφηκαν τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και στοιχεία από το ατομικό ιατρικό ιστορικό. Απάντησαν 224 ασθενείς, ποσοστό απαντητικότητας 97,4%. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics version 19 (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA). Αποτελέσματα: Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι όσο πιο αποτελεσματική ήταν η διαχείριση του πόνου, τόσο πιο υψηλή ΠΖ απολάμβαναν οι ασθενείς με ΧΝΝ. Επίσης η πλειονότητα των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τη συνολική ΠΖ ως «μέτρια», ενώ η διαχείριση του πόνου εξαρτήθηκε από τα συνυπάρχοντα νοσήματα ή τις επιπλοκές που συνόδευαν τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Η αξιολόγηση του πόνου και της ΠΖ των ασθενών αυτών συσχετίστηκε με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος απασχόλησης, το οικογενειακό εισόδημα καθώς και το συνολικό χρόνο κατά τον οποίο υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ως προς τη διαχείριση των ασθενών καθώς και στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και τις ανησυχίες των ασθενών που επηρεάζουν την ΠΖ τους, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ολιστική φροντίδα υγείας.el
dc.format.extent175 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑσθενείςel
dc.subjectΠοιότητα ζωής -- Έρευναel
dc.subjectΝεφρά -- Ασθένειεςel
dc.titleΑξιολόγηση του πόνου και της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρσηel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΖυγά, Σοφία
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.committeeΠανουτσόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΧρόνια νεφρική νόσοςel
dc.subject.keywordΑιμοκάθαρσηel
dc.subject.keywordΠόνοςel
dc.subject.keywordΠοιότητα ζωήςel
dc.description.abstracttranslatedRenal failure is a chronic disease with severe impact on quality of life (QoL) of patients. An important dimension which undoubtedly influences the QoL of these patients is the pain they are likely to experience, given the development of multiple concomitant diseases and the chronicity of the disease. QoL and self-management of pain can play an important role in the course of chronic kidney disease (CKD) and treatment outcome. OBJECTIVE: of this research work is the evaluation of pain experienced by patients with end-stage CKD (ESRD) undergoing renal replacement therapy on dialysis and the appraisal of their QOL. METHODS: The sample of the study included 230 patients with CKD on dialysis in four (4) Dialysis Units of Hospitals of the Peloponnese Region. The study was conducted during the period from April to June 2013. The questionnaires (questionnaire of the scale Missoula-VITAS Quality of Life Index-MVQOLI- and questionnaire «the Pain Self-Efficacy Questionnaire-PSEQ-») were used as assessment tools of the quality of life and pain respectively. Also socio-demographic data of patients and their individual medical history data were recorded. 224 patients answered and the response rate was 97.4%. Statistical analysis was performed using the IBM SPSS Statistics version 19 (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA). RESULTS: The present investigation showed that the more effective the management of pain, the higher the QOL enjoyed by patients with CKD. Also, the majority of respondents described the overall QOL as "moderate", while the management of pain depended on comorbidity or complications accompanying the process of dialysis. The assessment of pain and QOL of these patients was associated with age, education level, type of employment, family income and the total amount of time during which they were undergoing dialysis. CONCLUSIONS: The findings of this study can be used in the development and improvement of health services for the management of patients and to the awareness of health professionals to understand and treat the symptoms and concerns of patients that affect QOL, providing thereby holistic health care.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα