Show simple item record

Ανάλυση του νέου νόμου 4412/2016 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και συγκριτική αξιολόγησή του σε σχέση με την προϋπάρχουσα ελληνική νομοθεσία των ΟΤΑ Α’ βαθμού

dc.contributor.advisorΠαπαδάμου, Στέφανος
dc.contributor.authorΚεφαλίδου, Ευγενία - Αγγέλα
dc.date.accessioned2016-11-11T13:03:59Z
dc.date.available2016-11-11T13:03:59Z
dc.date.issued2016-10-08
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2900
dc.description.abstractΗ αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούσε αναγκαιότητα αφενός για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου για τον εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας στις επιταγές της σημερινής εποχής. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ψηφίστηκε ο νόμος 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/8-8-2016) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο οποίος θεσμοθετεί ενιαίους κανόνες για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αιτίες αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου των προμηθειών, οι στόχοι που καλείται να επιτύχει, η περιγραφή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών των ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και η συγκριτική αξιολόγησή τους με τον προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς. Από την ανωτέρω ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι γενικές και αόριστες διατάξεις του νόμου αναμένεται να προκαλέσουν σύγχυση και υποκειμενικές ερμηνείες, αδυναμία ανταπόκρισης των Δήμων, ανασφάλεια στους οικονομικούς φορείς και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Επιπλέον η άμεση έναρξη ισχύος του προφανώς εντείνει τα όποια προβλήματα και δεν επιτρέπει την ομαλή και ορθή εφαρμογή του. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις αντιμετώπισης των ανωτέρω πιθανών προβλημάτων.el
dc.format.extent85el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσιες συμβάσεις--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσιες συμβάσειςel
dc.subjectΔημόσια έργα--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδαel
dc.titleΑνάλυση του νέου νόμου 4412/2016 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και συγκριτική αξιολόγησή του σε σχέση με την προϋπάρχουσα ελληνική νομοθεσία των ΟΤΑ Α’ βαθμούel
dc.title.alternativeAnalysis of the new law 4412/2016 about the assignment and execution of public supplies contracts and comparative evaluation with the previously valid greek legislation concerning Local authorities of 1st degreeel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαπαδημητρίου, Θεόφιλος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΝόμος 4412/2016el
dc.subject.keywordΠρομήθειες Δήμωνel
dc.subject.keywordΔιαγωνισμοί δημόσιων συμβάσεωνel
dc.subject.keywordΕ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.el
dc.description.abstracttranslatedThe review of the legislative framework for the assignment and execution of public procurement contracts was a necessity for the compliance of our country in the directives of European Union as well as for the modernization of national legislation to the requirements of our times. Law 4412/2016 (Government Gazette 147 A '/ 08.08.2016) "Public Procurement Works, Supplies and Services (adaptation to the Guidelines 2014/24 / EU and 2014/25 / EU)" was adopted for the achievement of the above objectives and it establishes common rules for the assignment and execution of public contracts for the entire public sector, including Local Authorities (First degree). This paper presents the reasons for the revision of the regulatory framework for public procurement, the objectives that are expected to be achieved, the description of public procurement procedures concerning Local Authorities 1st degree, the stakeholders opinions and its comparative evaluation with the previously effective legislation. The above analysis shows that the general and vague provisions of the law will cause confusion and subjective interpretations, inability of municipalities to respond, uncertainty among economic operators and delays in the completion of competitive processes. Moreover, the immediate application of the law obviously intensifies the above problems and doesn’t allow its smooth and proper implementation. Finally suggestions are made in order to overcome the potential problems.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα