Show simple item record

Συγκριτική μελέτη της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού ανάμεσα σε κλειστά και ανοιχτά τμήματα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΝικολοπούλου, Δήμητρα
dc.date.accessioned2018-06-26T08:55:24Z
dc.date.available2018-06-26T08:55:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4663
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η υλοποίηση των προσδοκιών και των οραμάτων των επαγγελματιών υγείας συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όταν η άσκηση τους πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον που ενισχύει αυτή την δυνατότητα. Υπάρχουν όμως διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι καταπονούν τον επαγγελματία υγείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του. Από την άλλη, ο εργασιακός χώρος και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων επαγγελματιών υγείας, αφού εκεί δαπανάται σημαντικό μέρος του χρόνου της ζωής τους. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των διαστάσεων της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού συγκριτικά με τη μορφή του εργασιακού τους χώρου (ανοιχτού – κλειστού τύπου), καθώς και η διαβάθμιση του άγχους τους στον αντίστοιχο εργασιακό χώρο. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού, διενεργήθηκε έρευνα. Το δείγμα αποτέλεσαν 119 εργαζόμενοι (νοσηλευτικό προσωπικό) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Ερωτηματολόγιο "αυτοαναφοράς για την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητας της ζωής: (WHOQOL-BREF)" και η Κλίμακα Άγχους "Hamilton", του Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM- A), όπου έχει σκοπό την αξιολόγηση του άγχους του νοσηλευτικού προσωπικού. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Αφού πρώτα έγινε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων, εφαρμόστηκαν τεχνικές μονοπαραγοντικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών απόκρισης και των διαφόρων δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών. Οι κατάλληλες στατιστικές δοκιμασίες επιλέχθηκαν ανάλογα με το είδος των μεταβλητών (συνεχείς-κατηγορικές) και ανάλογα με την κατανομή στην περίπτωση των συνεχών μεταβλητών (κανονική ή μη). Στην περίπτωση που τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν πολυπαραγοντικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης και πάλι ανάλογα με το είδος της εξαρτημένης μεταβλητής (normal regression, median regression και logistic regression). Στα τελικά μοντέλα διατηρήθηκαν a priori το φύλο, η ηλικία και το είδος του τμήματος εργασίας (ανοικτό/ κλειστό), καθώς και οι μεταβλητές εκείνες που ήταν σημαντικές στο επίπεδο 10%. Το επίπεδο σημαντικότητας για όλους τους ελέγχους ορίστηκε στο 5%. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος Stata 13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το είδος του τμήματος (ανοικτό / κλειστό) αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ποιότητας ζωής και άγχους ανεξάρτητα από άλλα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα η εργασία σε ανοικτό τμήμα του Ωνασείου καρδιοχειρουργικού κέντρου βρέθηκε να σχετίζεται με τη χαμηλότερη ικανοποίηση από την διατροφή (OR=0.4, 95% ΔΕ: 0.179-0.935, p-value=0.034), με το χαμηλότερο σκορ στις κλίμακες συνολικής ποιότητας ζωής (β=-2.5, 95% ΔΕ: -4.683 - -0.317, p-value=0.025) και με την ικανοποίηση από τη σωματική υγεία (β=-6, 95% ΔΕ: -10.04 - -1.957, p-value=0.004) και ταυτόχρονα σχετίζεται με οριακά υψηλότερες τιμές στην κλίμακα άγχους Hamilton τμήματα (eβ=1.228, 95% ΔΕ: 0.972 έως 1.55, p-value=0.085). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τα ευρήματα της έρευνας, φέρνουν στο φώς πληροφορίες, ότι το πρόβλημα της ύπαρξης στρες και έντασης στο νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί κοινότοπο φαινόμενο και επιβεβαιώνεται και από την παρούσα μελέτη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Όπως αξιολογεί το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό, η ποιότητα ζωής τους είναι ικανοποιητική σε διάφορους τομείς που είναι συνυφασμένοι με τη σωματική, ψυχολογική υγεία και ην κοινωνική ζωή. Όπως καταδεικνύει και η μελέτη, ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την συνολικότατα της ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής, είναι το τμήμα στο οποίο εργάζονται. Δυστυχώς, δεν εντοπίστηκαν παρόμοιες μελέτες και έρευνες, ώστε να γίνει μια καλύτερη σύγκριση και να διεξαχθούν πιο γενικά συμπεράσματα και είναι κάτι που θα ήταν καλό να διενεργηθεί στο μέλλον.el
dc.format.extent133 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΝοσηλευτέςel
dc.subjectΕργασιακό άγχοςel
dc.subjectΠοιότητα της εργασιακής ζωήςel
dc.subjectNursesel
dc.subjectJob stressel
dc.subjectQuality of work lifeel
dc.titleΣυγκριτική μελέτη της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού ανάμεσα σε κλειστά και ανοιχτά τμήματα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρουel
dc.title.alternativeComparative study of quality of life of nursing staff between closed and open sections of the Onassis Cardiac Surgery Centerel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤζιαφέρη, Στυλιανή
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΠοιότητα ζωήςel
dc.subject.keywordΝοσηλευτές/τριεςel
dc.subject.keywordΕπαγγελματίες υγείαςel
dc.subject.keywordΚλειστά/ανοιχτά τμήματαel
dc.subject.keywordQuality of lifeel
dc.subject.keywordNurses / behavior showsel
dc.subject.keywordHealth professionalsel
dc.subject.keywordClosed / open sectionsel
dc.description.abstracttranslatedINTRODUCTION: It is widely accepted that meeting the expectations and visions of health professionals involved in the provision of high quality services when they exercise, performed in an environment that supports this feature. But there are several factors that strain the health care professional, thus affecting their quality of life. On the other, the workplace and the conditions prevailing in this, play a crucial role in the life of most health professionals, since there spent an important part of life. AIM: The aim of this thesis is to investigate the quality of life dimensions of nurses compared to the form of their workplace (open - closed type) and the gradient of the stress at the same workplace at the Onassis Cardiac Surgery Center with the aim of creating appropriate preventive interventions METHODS: To investigate the quality of life of nurses, was conducted a survey. The sample consisted of 119 workers (nurses) Onassis Cardiac Surgery Center. The questionnaires used are the self-report questionnaire for related quality of life health: (WHOQOL-BREF) and the Anxiety Scale Hamilton, the Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM- A) which aims escalating anxiety medics. STATISTICAL ANALYSIS: A descriptive analysis of the data was conducted. Univariate statistical analysis techniques were applied then in order to examine possible associations between the response variables and the various demographic characteristics. The proper statistical tests were chosen according to the type of the variable (continuous-categorical) and depending on the distribution in the case of continuous variables (normal or otherwise). If the data did not follow a normal distribution non-parametric tests were applied. Afterwards, multivariate linear regression models were applied depending on the type of the dependent variable (normal regression, median regression and logistic regression).In the final models we a priori maintained gender, age and type of work section (open / closed), and those variables that were significant at the 10% level. The significance level for all tests was set at 5%. Statistical analysis was performed using the statistical program Stata 13. RESULTS: The type of the work section (open / closed) is a significant factor for quality of life and stress regardless of other demographic characteristics. Specifically, working in an open section of the Onassis Cardiac Surgery Center was associated with lower satisfaction from nutrition (OR = 0.4, 95% CI: 0.179-0.935, p-value = 0.034), lower scores on overall quality of life scale (beta = - 2.5, 95% CI: -4.683 - -0.317, p-value = 0.025) and satisfaction with physical health (beta = -6, 95% CI: -10.04 - -1.957, p-value = 0.004) and at the same time associated with marginally higher score in the Hamilton anxiety scale (ebeta = 1.228, 95% CI: 0.972 to 1.55, p-value = 0.085). CONCLUSIONS-DISCUSSION: The findings of the research bring to light information that the problem of stress and tension in nursing staff is a common phenomenon and is confirmed by this study at the Onassis Cardiac Surgery Center. As the nursing staff itself assesses, their quality of life is satisfactory in a number of areas inherent in physical, psychological health and social life. As the study shows, the only factor that affects the overall satisfaction of quality of life is the part in which they work. Unfortunately, similar studies and surveys have not been identified to make a better comparison and to make more general conclusions and is something that should be done in the future.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα