Show simple item record

dc.contributor.advisorΑντωνοπούλου, Παναγιώτα
dc.contributor.authorΜπουσιούτη, Νικολίτσα
dc.date.accessioned2023-12-12T13:09:20Z
dc.date.available2023-12-12T13:09:20Z
dc.date.issued2023-10
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7804
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-1307
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: στο πρώτο γίνεται λόγος για τον αθλητισμό ως επικοινωνιακή διαδικασία, στο δεύτερο κεφάλαιο για την έννοια & τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου, τα γενικά γνωρίσματα των δημοσιογραφικών ειδών και τις συγκλίσεις & αποκλίσεις ανάμεσα σε δημοσιογραφία και λογοτεχνία, μέσα από την οποία, και συγκεκριμένα μέσα από τα μαθήματα της Γλώσσας & Έκθεσης – Έκφρασης, διδάσκονται στους μαθητές η έννοια & η αξία του αθλητισμού. Στο επόμενο (3ο) κεφάλαιο καταγράφονται τα οφέλη του αθλητισμού στον άνθρωπο και συγκεκριμένα προβάλλεται α) η έννοια του αθλητισμού, πρωταθλητισμού & μορφές του αθλητισμού, β) η αξία του αθλητισμού σε διάφορους τομείς (ψυχοπνευματικό - πολιτιστικό, κοινωνικό, ηθικό, εθνικό), γ) το αθλητικό ιδεώδες της αρχαιότητας, δ) οι προϋποθέσεις καλλιέργειας του αθλητικού ιδεώδους, ε) οι απειλές/κίνδυνοι που διατρέχουν σήμερα οι αθλητικοί αγώνες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αποτυπώνεται ο εκφυλισμός του αθλητισμού στη σύγχρονη εποχή του βιομηχανικού καπιταλισμού, όπως παρουσιάζεται μέσα από δημοσιογραφικά είδη των σχολικών εγχειριδίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, τον χουλιγκανισμό στα γήπεδα, τον φανατισμό, την φαρμακοδιέγερση των αθλητών και τις διατροφικές διαταραχές αθλητριών αισθητικών αθλημάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το μάθημα της Φυσική Αγωγής στα σημερινά σχολεία και πραγματοποιείται ανάλυση SWOT, ανάλυση των δυνατών & αδύνατων σημείων της εκπαιδευτικής διδασκαλίας για την μεταλαμπάδευση των ιδανικών και αξιών του αθλητισμού στους μαθητές καθώς και των ευκαιριών & απειλών εξωτερικού περιβάλλοντος ως προς αυτόν τον στόχο. Στο Δημιουργικό μέρος μέσα από ένα χρονογράφημα, ένα σκίτσο, μία εικόνα, ένα διάγραμμα και έξι άρθρα που αντλήθηκαν από τα σχολικά βιβλία της Γλώσσας & Έκθεσης-Έκφρασης Γυμνασίου & Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) θίγονται τα εξής θέματα: α) η σύγχρονη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού & η απομάκρυνση του ολυμπιακού πνεύματος από τις αφετηριακές του αρχές (δηλαδή από το αθλητικό ιδεώδες), β) η χρήση αναβολικών στεροειδών από αθλητές, τα οποία επιδρούν καταστροφικά για την υγεία τους, οι λόγοι που οδηγούν τους αθλητές στη φαρμακοδιέγερση & τα αθλήματα (πχ στίβος & άρση βαρών), που κατέχουν την «πρωτιά στο ντόπινγκ», γ) το γεγονός ότι, το ποδόσφαιρο αποτελεί μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας, βασισμένη σε ανδροκρατικά πρότυπα και στην οποία λαμβάνει χώρα ο φανατισμός και η κατάρρευση του αθλητικού ιδεώδους. Πρόκειται για «ομαδικό σκληρό άθλημα» το οποίο παρέχει ψυχαγωγία στο πλήθος που απαιτεί θέαμα σκληρής και βίαιης σύγκρουσης. Παρουσιάζεται, το εν λόγω άθλημα, ως πρότυπο κοινωνικού ανταγωνισμού και ως κατάσταση αποχαύνωσης της μάζας που γίνεται πάθος, «θρησκεία» και αποσπά τις μάζες από καίρια και μεγίστης σημασίας κοινωνικά ζητήματα. Το μαζικό πνεύμα και ο φανατισμός που κυριαρχούν στα γήπεδα, όπου η «υπνωτισμένη μάζα» οδηγείται στην αποθηρίωση, αγριότητα και την παραφροσύνη, δ) οι ανθυγιεινές μέθοδοι των αθλητριών για να ελέγξουν το βάρος του (πχ πολύωρη αερόβια άσκηση, καθαρτικά, έμετοι).el
dc.format.extent83el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΜέσα μαζικής ενημέρωσης και αθλητισμόςel
dc.subjectΟλυμπιακοί αγώνεςel
dc.subjectΔημοσιογραφίαel
dc.subjectΑθλητισμός - Κοινωνικές απόψειςel
dc.subjectΑθλητισμός - Ηθικές απόψειςel
dc.subjectΦυσική αγωγή και εκπαίδευση - Μελέτη και διδασκαλίαel
dc.subjectMass media and sportsel
dc.subjectOlympic Gamesel
dc.subjectJournalismel
dc.subjectSports - Sociological aspectsel
dc.subjectSports - Moral and ethical aspectsel
dc.subjectPhysical education and training - Study and teachingel
dc.titleΟ αθλητισμός μέσα από τη δημοσιογραφική γραφή των σχολικών βιβλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.committeeΧατζηγιάννη, Ευθαλία
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΣύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφίαel
dc.subject.keywordΑθλητισμόςel
dc.subject.keywordΠρωταθλητισμόςel
dc.subject.keywordΟλυμπιακοί αγώνεςel
dc.subject.keywordΕμπορευματοποίηση αθλητισμούel
dc.subject.keywordAthleticsel
dc.subject.keywordCompetitive sportel
dc.subject.keywordOlympic gamesel
dc.subject.keywordCommercialization of sportel
dc.description.abstracttranslatedThe present work is divided into five chapters: in the first, sports as a communication process is discussed, in the second chapter, the meaning & types of journalistic discourse, the general features of journalistic genres and the convergences & divergences between journalism and literature, media from which, and specifically through the courses of Language & Presentation - Expression, students are taught the meaning and value of sports. In the next (3rd) chapter, the benefits of sports to humans are recorded and specifically a) the concept of sports, championships & forms of sports are shown, championships & forms of sports, b) the value of sports in various fields (psycho-spiritual - cultural, social, moral, national), c) the sports ideal of antiquity, d) the conditions for cultivating the sports ideal, e) the threats/ risks faced by sporting events today. In the fourth chapter, the degeneration of sports in the modern era of industrial capitalism is captured, as presented through journalistic types of secondary school textbooks. In particular, reference is made to the commercialization of sports, hooliganism in stadiums, fanaticism, the drugging of athletes and the nutritional disorders of female aesthetic sports athletes. In the fifth chapter, the subject of Physical Education in today's schools is discussed and a SWOT analysis is carried out, an analysis of the strengths and weaknesses of the educational teaching for the transmission of the ideals and values of sports to the students as well as the opportunities and threats of the external environment in relation to it the goal. In the Creative part, through a vignette, a sketch, an image, a diagram and six articles drawn from the Language & Expression-Expression textbooks of High School and High School (General and Vocational High School), the following topics are touched upon: a) the modern commercialization of sports & the removal of the Olympic spirit from its initial principles (i.e. from the sports ideal), b) the use of anabolic steroids by athletes, which have a disastrous effect on their health, the reasons that lead athletes to doping & the sports (e.g. athletics & weightlifting), which hold the "leadership in doping", c) the fact that football is a micrograph of modern society, based on male-dominated standards and in which fanaticism and the collapse of the sporting ideal take place. It is a "hard team sport" that provides entertainment to the crowd that demands the spectacle of hard and violent conflict. The sport in question is presented as a model of social competition and as a state of disenchantment of the mass which becomes a passion, a "religion" and distracts the masses from key and most important social issues. The mass spirit and fanaticism that prevails in the stadiums, where the "hypnotized mass" is driven to debauchery, savagery and insanity, d) the unhealthy methods of female athletes to control their weight (eg long hours of aerobic exercise, laxatives, vomiting).el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα