Now showing items 1-20 of 128

  • ArgDF: Arguments on the Semantic Web 

   Γιάου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-04)
   Οι εφαρμογές του διαδικτύου περνάνε σε νέα διάσταση ως αποτέλεσμα των υψηλότερων απαιτήσεων που επέφερε η ραγδαία αύξηση του κοινού τους. Η πληροφορία πλέον αποκτά νόημα με αποτέλεσμα να γίνεται αποδοτικότερα και ταχύτερα ...
  • Cloudstudy: a web-based system for supporting multi-centre studies 

   Tsafara, Amalia (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014)
   Οι επιδημιολογικές μελέτες είναι ένα απο τα σημαντικοτερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα στην έρευνα της (βιο)ιατρικής επιστήμης. Οι μεγάλης έκτασης επιδημιολογικές μελέτες που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ...
  • Cognitive Radio Security 

   Ντρούλια, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
  • Construction of a front_end compiler for vector languages 

   Βρουστούρης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012)
   Vector languages such as MATLAB have become popular for many years in prototyping algorithms in various domains. Many of these applications whose subtasks have diverse execution requirements, often employ distributed, ...
  • Methods of virtual object manipulation 

   Σκιαδάς, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Σε πολλά παραδείγματα διάδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, η επικοινωνία με το σύστημα περιλαμβάνει απ’ ευθείας διαχείριση εικονικών αντιστοίχων πραγματικών (φυσικών) αντικειμένων. Καθώς τα υπολογιστικά συστήματα εξελίσσονται ...
  • Social networking, web 2.0 and the semantic web 

   Λούμπας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Στην σύγχρονη εποχή το Internet και οι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) έχουν ξεφύγει από τις καθαρά ακαδημαϊκές ή επιχειρηματικές χρήσεις και έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή με το πλήθος των δυνατοτήτων ...
  • Web 2.0 and social computing 

   Βασιλείου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Η εξέλιξη του διαδικτύου έφερε σταδιακά μεγάλες αλλαγές. Αρχικά το μονόπλευρο web 1.0 μετά το web 2.0 όπου εδώ ο χρήστης αποκτά πολλαπλούς ρόλους δεν είναι απλά θεατής αλλά παρεμβαίνει και ο ίδιος και τώρα το web 3.0 ...
  • Αλγόριθμοι κατασκευής ημιομάδων με συγκεκριμένες ιδιότητες 

   Σπυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός (μη αναδρομικού) αλγόριθμου, που να κατασκευάζει όλες τις δυνατές ημιομάδες με n-στοιχεία και στις οποίες να μπορούμε [θέτοντας κατάλληλα «φίλτρα»] να προσδώσουμε διάφορες ...
  • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση μιας πλατφόρμας ανοικτού κώδικα διαδικτυακής μάθησης και ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων 

   Σαρακινιώτη, Βικτώρια (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-05)
   Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών Ιστού, η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων σε δυνατότητες επεξεργασίας και υπολογιστικής ισχύος, αλλά και η ανάπτυξη ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων, έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε μια ...
  • Ανάλυση και οπτικοποίηση υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης γλώσσας C εκφρασμένης σε XML μέσω της τεχνολογίας Document Object Model (DOM) 

   Λέζος, Χρηστάκης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-02)
   Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα εργαλείο ανάγνωσης , ανάλυσης και οπτικοποίησης XML δεδομένων μιας υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης (High-level Intermediate Representation, HIR) για τη γλώσσα προγραμματισμού C. ...
  • Ανάλυση συστήματος απωλειών πολυδιάστατης τυχαίας κίνησης κλήσεων On-Off 

   Μάτα, Ελευθερία Π. (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-07)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη ενός μοντέλου απωλειών πολυδιάστατης τηλεπικοινωνιακής κίνησης κλήσεων ON-OFF. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επέκταση του κλασικού μοντέλου των Kaufman-Roberts ...
  • Ανάλυση χωρητικότητας Ad hoc δικτύων 

   Πασπάλας, Παναγιώτης Γ. (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-09)
   Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με τη χωρητικότητα μετάδοσης δεδομένων μέσα από ασύρματα δίκτυα. Μελετάμε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των επιδόσεων των δικτύων με διαδρομές ...
  • Ανάπτυξη Web 2.0 Mashup διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης στόλου 

   Χρηστάκος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά οι στόχοι αυτής, οι οποίοι προσπαθήσαμε να είναι ευδιάκριτοι, αφενός για να μπορούμε να εστιάσουμε στη δημιουργία και ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής αφετέρου για ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας 

   Γιαννόπουλος, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία θα επιτρέπει την διαχείριση και την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών μιας σχολής με τη χρήση ενός απλού περιηγητή ιστοσελίδων (browser). Η ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής τάξης 

   Ξηνταρόπουλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010)
  • Ανάπτυξη και αποτίμηση μηχανισμού για την επιλογή δικτύου πρόσβασης 

   Καραγιάννη, Ευρυδίκη - Φραγκίσκη Α. (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-10)
   Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση αλγορίθμων επιλογής δικτύου πρόσβασης (VHO) στα ετερογενή δίκτυα. Οι συνδρομητές μπορούν να μετακινούνται από το ένα δίκτυο στο άλλο χρησιμοποιώντας τερματικά με πολλαπλές ...
  • Ανάπτυξη και αποτίμηση μηχανισμών SON - Self Organizing Networks 

   Φασμούλος, Κώστας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010)
  • Ανάπτυξη και ποιοτικά χαρακτηριστικά εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος 

   Γάσπαρη, Μιχαέλα - Χριστίνα; Λάζαρη, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-11)
   Στη διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μία επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν το υπολογιστικό νέφος. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες και δομές, δηλαδή η αρχιτεκτονική του, τα μοντέλα εφαρμογών και υπηρεσιών και παρουσιάζονται ...
  • Ανάπτυξη υπηρεσίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων - διδασκόντων 

   Γαλάνης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-03)
  • Ανασκόπηση μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας διεπαφών κινητών συσκευών 

   Διαμαντόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-01)
   Σήμερα, η επιστήμη της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή δεν επικεντρώνεται μόνο στις διεπαφές αλληλεπίδρασης προσωπικού υπολογιστή και ανθρώπου, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τους ...