Show simple item record

Η επίδραση της πνευματικότητας στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο και η συσχέτισή της με την ψυχική υγεία και τις γνωσιακές τους αντιλήψεις

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.authorΦραδέλος, Ευάγγελος Χ.
dc.date.accessioned2018-04-25T08:53:17Z
dc.date.available2018-04-25T08:53:17Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4053
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) μπορεί να παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων, καθώς και να βιώσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής και κατά συνέπεια, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σχετικές με την αυτοδιαχείριση της νόσου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους. Η πνευματικότητα, αλλά και η θρησκεία αποτελούν για αρκετά άτομα σημαντικές διαστάσεις της ύπαρξής τους, καθώς είναι πηγή υποστήριξης που συμβάλει στην ευεξία και την αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών της ζωής τους. Για πολλούς ασθενείς η ενσωμάτωση των πνευματικών τους πιστεύω στη θεραπευτική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας και έχει βρεθεί να συσχετίζεται με θετικές εκβάσεις για την ψυχική υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το επίπεδο πνευματικότητας των ασθενών με ΧΝΝ και η σχέση της με την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία αυτών των ασθενών. Μεθοδολογία: Διεξήχθη συγχρονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 367 ασθενείς Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων. Για την αξιολόγηση της πνευματικότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12), για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας η κλίμακα SCL 90 – R, για τη μέτρηση του επιπέδου ποιότητας ζωής η κλίμακα Missoula Vitas Quality of Life Index-15 και για την αξιολόγηση των αντιλήψεων για την ασθένεια η κλίμακα Illness Perception Questionnaire (Brief Version), αφού εξασφαλίσθηκαν οι σχετικές άδειες των συγγραφέων. Η στατιστική επεξεργασία του εμπειρικού υλικού της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences, 20.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA), χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Περιγραφικής (Descriptive) και της Επαγωγικής (Inferential) Στατιστικής. Επίσης εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιώντας το στατιστικό υπόδειγμα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (multiple linear regression) και ως μέτρο σχέσης τον συντελεστή παλινδρόμησης β. To επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Το 62,1% των ασθενών του δείγματος ήταν άνδρες και το 37,9% γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 18 έως 92 ετών με μέση τιμή τα 61,80 έτη (ΤΑ=15,11). Το συνολικό σκορ της Κλίμακας Πνευματικότητας «FACIT – Sp12 Scale» κυμαίνονταν από 3 έως 47 με μέση τιμή 30,55 (ΤΑ=8,22) και διάμεσο τιμή 31,00, γεγονός που δείχνει ότι η πλειονότητα των ασθενών εμφάνιζε σχετικά υψηλές τιμές Συνολικής Πνευματικότητας. Η μέση τιμή των επιμέρους διαστάσεων της Κλίμακας ήταν για το «Νόημα» 11,99 (ΤΑ=3,27), τη «Γαλήνη» 9,26 (ΤΑ=3,38) και την «Πίστη» 9,30 (ΤΑ=3,95). Το συνολικό σκορ της Κλίμακας Ποιότητας Ζωής «MVQOLI – 15R» (Συνολική Ποιότητα Ζωής) είχε μέση τιμή 17,22 (ΤΑ=3,85), γεγονός που δείχνει ότι η πλειονότητα των ασθενών εμφάνιζε ικανοποιητικές τιμές Συνολικής Ποιότητας Ζωής. Το συνολικό σκορ της Κλίμακας Ψυχιατρικής Συμπτωματολογίας «SCL – 90R» είχε μέση τιμή 0,89 (ΤΑ=0,63). Το συνολικό σκορ της Κλίμακας Αντιλήψεων για τη Νόσο «BIPQ» (Συνολική Αντίληψη για τη Νόσο) είχε μέση τιμή 42,70 (ΤΑ=13,41), γεγονός που δείχνει ότι η πλειονότητα των ασθενών εμφάνιζε σχετικά υψηλές τιμές Συνολικής Αντίληψης για τη Νόσο, δηλαδή απειλητική άποψη για τη νόσο. Η συνολική Πνευματικότητα όσο και οι διαστάσεις της, δηλαδή «Νόημα» και «Γαλήνη» βρέθηκε να επιδρούν σημαντικά τόσο στη ποιότητα ζωής όσο και στη ψυχική υγεία και στις αντιλήψεις για τη νόσο. Από την άλλη η διάσταση «Πίστη» της πνευματικότητας παρουσίαζε λιγότερες και ασθενέστερες συσχετίσεις με τη ποιότητα ζωής, ψυχική υγεία και τις αντιλήψεις για τη νόσο. Συμπεράσματα: Η πνευματικότητα επιδρά σημαντικά στην ΠΖ, την ψυχική υγεία και τις αντιλήψεις για τη νόσο των ασθενών με ΧΝΝ και αναδεικνύεται η συμβολή που μπορεί να έχει στην ατομική ευημερία, σε μια περίοδο μάλιστα τόσο κρίσιμη όπως αυτή της ασθένειας. Αυτή η επίδραση περιλαμβάνει την εύρεση νοήματος στην υγεία και τη νόσο, στο βίωμα ενός σκοπού στη ζωή και στην αίσθηση εσωτερικής αρμονίας.el
dc.format.extent319 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΝεφρική ανεπάρκεια, Χρόνιαel
dc.subjectΠνευματικότηταel
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel
dc.subjectΨυχική υγείαel
dc.subjectChronic renal failureel
dc.subjectSpiritualityel
dc.subjectQuality of lifeel
dc.subjectMental healthel
dc.titleΗ επίδραση της πνευματικότητας στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο και η συσχέτισή της με την ψυχική υγεία και τις γνωσιακές τους αντιλήψειςel
dc.title.alternativeThe Effect of Spirituality on Quality of Life of Patients with Chronic Kidney Disease and Its Correlation with the Mental Health Status and Cognitive Perception for Their Illnessel
dc.typeΔιδακτορική διατριβήel
dc.contributor.committeeΖυγά, Σοφία
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.committeeΚούκια, Ευμορφία
dc.contributor.committeeΠρεζεράκος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΣπυριδάκης, Εμμανουήλ
dc.contributor.committeeΤζαβέλλα, Φωτεινή
dc.contributor.committeeΤζιαφέρη, Στυλιανή
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.subject.keywordΠνευματικότηταel
dc.subject.keywordΠοιότητα Ζωήςel
dc.subject.keywordΧρόνια Νεφρική Νόσοςel
dc.subject.keywordΨυχική υγείαel
dc.subject.keywordΑντιλήψεις για τη νόσοel
dc.subject.keywordSpiritualityel
dc.subject.keywordQuality of Lifeel
dc.subject.keywordChronic kidney Diseaseel
dc.subject.keywordMental Healthel
dc.subject.keywordΙllness perceptionsel
dc.description.abstracttranslatedBackground: Chronic Kidney Disease patients are dealing with a wide range of physical and psychological symptoms. In addition they experiencing lifestyle changes and consequently must address challenges related to self-management of the disease that are necessary to improve the condition their health. Spirituality and religion are, for many people, important dimensions of their existence as they are a source of support that contributes to well-being and to addressing the daily difficulties of their lives. For many patients the incorporation of their spiritual beliefs into the therapeutic process is vital and has been found to be associated with positive outcomes for mental health. Aim of the present study was the assessment of spirituality in Chronic Kidney Disease patients and its relation with quality of life and mental health of those patients. Method: A cross-sectional study was conducted in which 367 End Stage Renal Disease patients undergoing hemodialysis were participated. Data were collected with the use of an anonymous self-administrated questionnaire consisted by four part a) Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) for measuring spirituality, b) SCL 90 – R scale for the assessment of mental health, d) Missoula Vitas Quality of Life Index-15 for the assessment of quality of life and d) Illness Perception Questionnaire (Brief Version). Statistical analysis performed with the use of Package for the Social Sciences, 20.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA), using Descriptive and Inferential statistic methods. Moreover, multiple linear regressions were performed. The level of statistical significant was set to 0,05. Results: 62,1% of the sample were male and των ασθενών του δείγματος ήταν 37,9% female patients. Their age ranged from 18 to 92 years with a mean 61,80 years (SD=15,11). The total score of spirituality using the “FACIT – Sp12 Scale” ranged from 3 to 47 with mean value 30,55 (SD=8,22) and median 31,00, fact that indicating that the majority of patients had relatively high Spirituality total value. The mean of the value of the subscales of FACIT-Sp was for “meaning”11,99 (SD = 3,27), "Peace" 9,26 (SD = 3,38) and "Faith" 9,30 (SD = 3.95). In addition quality of life total score using “MVQOLI – 15R” had mean value 17,22 (SD=3,85), fact which revealing that participants had satisfactory scores in quality of life. Moreover, the total score of “SCL – 90R” had a mean value 0,89 (SD=0,63). Finally, Illness Perception Questionnaire total score was 42,70 (SD=13,41), finding which revealing that the majority of the patients had a rather elevated total score thus, they perceived their illness as threatening. Total spirituality as well as the subscales meaning and peace found to significant affect quality of life , mental health and illness perception. On the other hand subscale faith exhibiting less and weaker correlations with quality of life , mental health and illness perception. Conclusions: Spirituality can positive effect quality of life , mental health and illness perception of patients suffering by chronic kidney disease and the contribution to the wellbeing that can have is highlighted, especially in such crucial periods such as when dealing with a disease. This effect involves finding meaning in health and disease, a purpose in life and sense of inner peace.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα